عنوان مناقصه آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول) اجرای محوطه‌سازی مسجد شهر جدید ایوانکی کد: 19/97-200-ر
آگهی در محدوده شهر جدید ایوانکی
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار 1397/10/03
آخرین مهلت 1397/10/10
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند 4 صورت‌جلسه شماره 25/704 مورخ 20/08/1397 هیأت‌مدیره نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.
1-موضوع: اجرای محوطه‌سازی مسجد شهر جدید ایوانکی.
2-نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای.
شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  200971098000046 است. کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود.
3-نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. شهر جدید پردیس،فاز یک، ضلع شمال میدان عدالت،خیابان عمران. تلفن: 600-76275500، داخلی 108، 195 و 203.
4-مدت پیمان. 12 ماه شمسی.
5- مبلغ برآورد اولیه: 539ر135ر425ر8 (هشت‌میلیاردوچهارصدوبیست‌وپنج‌‌میلیون‌ویک‌صدوسی‌وپنج‌هزاروپانصدوسی‌ونه) ریال، به‌صورت سرجمع (70% نقد و 30% تهاتر).
6-تضمین فرایند ارجاع کار: 000ر000ر422 (چهارصدوبیست‌ودو‌‌میلیون‌) ریال.
7-مجوز فعالیت: حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه، که حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد.
8-دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از روز ‌دوشنبه مورخ 03/10/1397 لغایت روز دوشنبه مورخ 10/10/1397 از ساعت 08:00 الی 16:30.
9-تحویل اسناد مناقصه:
9-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز شنبه مورخ 22/10/1397 در سامانه ستاد بارگزاری شود.
9-2- به‌صورت فیزیکی تا ساعت 16:30 روز یک‌شنبه مورخ 23/10/1397 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.
10-زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 11:30 روز سه‌شنبه مورخ 25/10/1397، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
11- هزینه خرید اسناد مناقصه از سامانه ستاد 000ر500 ( پانصد ‌هزار)ریال است.