عنوان مناقصه آگهی فراخوان عمومی یک‌مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی (روش فشرده) انجام امور حمل و نقل و جمع‌آوری پسماند و خدمات نظافتی مکانیزه برای فازهای مسکن مهر شهر جدید پردیس کد: 19/98-200-ر
آگهی در محدوده شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار 1398/07/24
آخرین مهلت 1398/08/04
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس بند 3 صورت‌جلسه ‌شماره 25/749 مورخ 20/06/1398 نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.
1- موضوع: انجام امور حمل و نقل و جمع‌آوری پسماند و خدمات نظافتی مکانیزه برای فازهای مسکن مهر شهر جدید پردیس.
2- نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی (روش فشرده).
3- شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 2098001098000085 است. کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود.
4- نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. شهر جدید پردیس، فاز یک، ضلع شمال میدان عدالت، خیابان عمران. تلفن: 600-76275500، داخلی 108، 195 و 203.
5- مدت پیمان: 12 ماه شمسی.
6- مبلغ برآورد اولیه: 916ر172ر679ر105 (یک‌صدوپنج¬میلیاردوشش‌صدوهفتادونه‌میلیون‌ویک‌صدوهفتادودو¬هزارونه‌صدوشانزده) ریال.
7- تضمین فرآیند ارجاع‌کار: 000ر000ر082ر4 (چهارمیلیاردوهشتادودومیلیون‌) ریال.
8- مجوز فعالیت: گواهینامه صلاحیت شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی‌ مهندسی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رشته موضوع مناقصه که حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد.
9- در اجرای ماده 2 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی و سنجش توان مالی مناقصه‌گر ارائه صورت‌های حسابرسی‌شده آخرین سال‌مالی (سال 1396/1397) در پاکت “ب” اسناد مناقصه الزامی‌است. در صورت عدم‌‌ارائه مدارک مربوط به حسابرسی، مناقصه‌گر از فرایند مناقصه حذف می‌گردد.
10- دریافت اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از روز چهار‌شنبه مورخ 24/07/1398 تا روز شنبه مورخ 04/08/1398 از ساعت 08:00 الی 16:30.
11- تحویل اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه “پاکت‌های الف، ب و ج”.
11-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز یک‌شنبه مورخ 19/08/1398 در سامانه ستاد بارگزاری شود.
11-2- به‌صورت فیزیکی تا ساعت 16:30 روز دوشنبه مورخ 20/08/1398 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.
12- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ اسناد ارزیابی کیفی: ساعت 14:30 روز سه‌شنبه مورخ 21/08/1398، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
13- زمان و محل بازگشایی اسناد مناقصه “پاکت‌های الف، ب و ج”: ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 02/09/1398، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
14- هزینه خرید اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه از سامانه ستاد 000ر750 (هفت‌صدوپنجاه ‌هزار)ریال است.