عنوان مناقصه آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای به شماره 2-2-98/م
آگهی در محدوده شهر جدید هشتگرد
عنوان روزنامه اطلاعات ، ابتکار
تاریخ انتشار 98/4/20
آخرین مهلت 98/4/30
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

توضیحات: شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در نظر دارد با استناد به مصوبات هیئت مدیره نسبت به برگزاری فراخوان عمومی یک مرحله ای بمنظور تهیه، حمل، نصب، راهاندازی و آموزش بهرهبرداری آسانسورهای پروژه های مسکن مهر شهر جدید هشتگرد با مبلغ برآورد اولیه 64،945،004،000 ریال و به حروف شصت و چهار میلیارد و نهصد و چهل و پنج میلیون و چهار هزار ریال بر اساس قانون برگزاری مناقصات به شرح ذیل اقدام نماید.
نحوه خرید اسناد مناقصه:
ازکلیه تامین کنندگان دعوت به عمل می آید برای دریافت اسناد شرکت در فراخوان از تاریخ 20 / 04 / 98 لغایت 30 / 04 / 98 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی http://setadiran.ir مراجعه نمایند. آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سایت مذکور تا ساعت 18 روز جمعه مورخ 11 / 05 / 98 ، می باشد. اسناد در ساعت 14 روز شنبه مورخ 12 / 05 / 98 در اتاق کنفرانس مدیرعامل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت بازگشایی می شود.
– هزینه عملیات نصب و راه اندازی آسانسورها که در برآورده پیوست لحاظ شده است، به عهده فروشنده است.
– مبلغ فروش اسناد مناقصه 1،000،000 ریال به حروف یک میلیون ریال و قابل پرداخت از طریق سایت می باشد.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :
– اصل فیش یا تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 3،247،250،200 ریال را به حساب شماره 4001036906374199 ( IR940100004001036906374199 شبا( بانک ملی به نام شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واریز و در سایت بارگذاری شود. در صورت عدم امکان دریافت یا بارگذاری اسناد در سایت با ارائه پرینت خطای اعلام شده به اداره پیمان و رسیدگی شرکت مراجعه فرمائید. ارائه اصل ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار، تا ساعت 14 مورخ 12 / 05 / 98 به دفتر اداره پیمان و رسیدگی شرکت )به آدرس:شهر جدید هشتگرد فاز 2 محله 4 خیابان نیایش خیابان شهید مسیح صلاحی، پلاک 49 ( الزامی است.
– عدم ارائه اصل ضمانتنامه تا تاریخ فوق به منزله انصراف از فراخوان می باشد.
ضمنا ارائه شناسه مالی و کد اقتصادی شرکت ، جهت دریافت اسناد الزامی می باشد. آگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتی ملی مناقصات ) https://iets.mporg.ir /( و پایگاه اینترنتی شرکت
عمران به آدرس www.hashtgerd-ntoir.gov.ir و سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( http://setadiran.ir/setad/cms ( قابل مشاهده می باشد.
محل دریافت اسناد: اداره پیمان و رسیدگی شرکت (به آدرس:شهر جدید هشتگرد فاز 2 محله 4 خیابان نیایش خیابان شهید مسیح صلاحی، پلاک 49)
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: – اصل فیش یا تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 3،247،250،200 ریال را به حساب شماره 4001036906374199 ( IR940100004001036906374199 شبا( بانک ملی به نام شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واریز و در سایت بارگذاری شود.