عنوان مناقصه آگهی فراخوان عمومی (مزایده) فروش اراضی شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: 2/99-300-ر
آگهی در محدوده شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران
تاریخ انتشار 1399/02/16
آخرین مهلت 1399/02/30
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بخشی از اراضی خود را به صورت نقدی و شرایطی (30% و 50% نقد والباقی در اقساط 48 ماهه) از طریق فراخوان عمومی با جزئیات مندرج در اسناد بارگزاری شده در سامانه ستاد ایران(www.setadiran.ir)، واگذار نماید.
1- موضوع: فروش اراضی شرکت عمران شهر جدید پردیس
2- نوع فراخوان : مزایده
3- شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 2099001098000001 است. کلیه مراحل فراخوان عمومی فروش(مزایده) از دریافت، تحویل اسناد و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد ایران (www.setadiran.ir) و به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
4- نام و نشانی دستگاه: شرکت عمران شهر جدید پردیس، شهر جدید پردیس، فاز یک، ضلع شمال میدان عدالت، خیابان عمران، تلفن: 76278456-021
5- دریافت اسناد فراخوان عمومی فروش(مزایده): از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 16/02/1399 تا ساعت 18:00 روز سه شنبه مورخ 30/02/1399 می باشد.
6- تحویل اسناد فراخوان عمومی فروش(مزایده): حداکثر تا ساعت 19:00 روز سه شنبه مورخ 30/02/1399 در سامانه ستاد بارگزاری شود.
7- زمان و محل بازگشایی فراخوان عمومی فروش(مزایده): ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 31/02/1399، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس می‌باشد.
8- هزینه خرید اسناد فراخوان عمومی فروش 000ر200(دویست هزار) ریال است.
9- چنانچه اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) چک برگشتی داشته باشند حق شرکت در فراخوان عمومی فروش را ندارند.
10- سایر موارد و مشخصات موارد فروش در اسناد فراخوان عمومی فروش مندرج می‌باشد.
11- مبلغ تضمین شرکت در فراخوان معادل 5 درصد قیمت کل پایه مورد فراخوان (برابر موارد فروش مندرج در اسناد بارگزاری شده در سامانه ستاد ایران) و نوع مبلغ تضمین، ضمانت نامه بانکی (با اعتبار 3 ماهه از تاریخ درج آگهی)، پرداخت الکترونیک یا فیش بانکی در وجه شرکت عمران شهر جدید پردیس می‌باشد که ارائه و بارگزاری تصویر مستندات فوق در سامانه ستاد ایران الزامی است.