عنوان مناقصه —–
آگهی در محدوده —–
عنوان روزنامه —–
تاریخ انتشار —–
آخرین مهلت —–
دانلود فایل مزایده —–

متن آگهی

پیرو آگهی فراخوان عمومی فروش با کد 20/98 – 300 – ر مندرج در روزنامه ایران (به شماره‌های 7186 مورخ 29/07/1398 و 7187 مورخ 30/07/1398)، با موضوع فروش اراضی در شهر جدید پردیس، بدینوسیله با استناد به صورتجلسه کمیسیون معاملات به شماره 60608/98/ص/334 مورخ 30/07/1398و صورتجلسه هیأت مدیره شرکت به شماره 29/753 مورخ 30/07/1398، فراخوان عمومی فروش فوق الذکر ابطال می‌گردد.