عنوان مناقصه آگهی فراخوان مناقصه اجرای محوطه‌سازی مسکن مهر پروژه سهند واقع در فاز ۹ قدیم شهر جدید پردیس کد: 21/97-200-ر
آگهی در محدوده فاز 9 قدیم شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار 1397/10/03
آخرین مهلت 1397/10/10
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند 1 صورت‌جلسه ‌شماره 25/704 مورخ 20/08/1397 هیأت‌مدیره نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.
1-موضوع: اجرای محوطه‌سازی مسکن مهر پروژه سهند واقع در فاز 9 قدیم شهر جدید پردیس.
2-نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای.
شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 200971098000047 است. کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود.
3-نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. شهر جدید پردیس،فاز یک،ضلع شمال میدان عدالت،خیابان عمران. تلفن: 600-76275500، داخلی 108، 195 و 203.
4-مدت پیمان. 12 ماه شمسی.
5- مبلغ برآورد اولیه: 570ر482ر312ر50 (پنجاه‌‌میلیاردوسی‌صدودوازده‌‌‌‌میلیون‌وچهارصدوهشتادودو‌هزاروپانصدوهفتاد) ریال، به‌صورت 20%نقد و 80%تهاتر.
6-تضمین فرایند ارجاع کار: 000ر000ر507ر2 (دو‌میلیاردوپانصدوهفت‌‌‌میلیون‌)ریال.
7-مجوز فعالیت: حداقل رتبه 5 در رشته راه و ترابری، که حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد.
8-در اجرای ماده 2 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی و سنجش توان مالی پیشنهاددهنده، ارائه صورت‌های حسابرسی‌شده آخرین سال‌مالی الزامی‌است. در صورت عدم ‌ارائه مدارک مربوط به حسابرسی، پیشنهاددهنده از فرایند مناقصه حذف می‌شود.
9-دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از روز دو‌‌شنبه مورخ 03/10/1397 تا روز دو‌شنبه مورخ 10/10/1397 از ساعت 08:00 الی 16:30.
10-تحویل اسناد مناقصه:
10-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز شنبه مورخ 22/10/1397 در سامانه ستاد بارگزاری شود.
10-2- به‌صورت فیزیکی تا ساعت 16:30 روز یک‌شنبه مورخ 23/10/1397 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.
11-زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 24/10/1397، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
12- هزینه خرید اسناد مناقصه از سامانه ستاد 000ر500 ( پانصد ‌هزار)ریال است.