عنوان مناقصه آگهی فراخوان مناقصه ارائه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل و خدمات نقلیه شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: 21/99-200-ر
آگهی در محدوده شرکت عمران شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار 1399/05/12
آخرین مهلت 1399/05/19
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس بند 5 صورت‌جلسه ‌شماره 14/788 مورخ 23/04/1399 نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.
1- موضوع: ارائه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل و خدمات نقلیه شرکت عمران شهر جدید پردیس.
2- نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای.
3- شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 2099001098000020 است. کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود.
4- نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. شهر جدید پردیس، فاز یک، ضلع شمال میدان عدالت، خیابان عمران. تلفن: 600-76275500، داخلی 104 و 203.
5- مدت پیمان: 12 ماه شمسی.
6- مبلغ برآورد اولیه: 016ر849ر096ر14 (چهارده‌¬میلیاردونودوشش‌میلیون‌وهشت‌صدوچهل‌ونه‌هزاروشانزده) ریال.
7- تضمین فرآیند ارجاع‌کار: 000ر000ر705 (هفت‌صدوپنج‌میلیون‌) ریال.
8- مجوز فعالیت: گواهینامه صلاحیت شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی‌ مهندسی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رشته موضوع مناقصه که حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد.
9- دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از روز یک‌شنبه مورخ 12/05/1399 تا روز یک‌شنبه مورخ 19/05/1399 از ساعت 08:00 الی 16:30.
10- تحویل اسناد مناقصه:
10-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز پنج‌شنبه مورخ 30/05/1399 در سامانه ستاد بارگزاری شود.
10-2- به‌صورت فیزیکی تا ساعت 14:00 روز ‌شنبه مورخ 01/06/1399 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.
11- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 11:00 روز یک‌شنبه مورخ 02/06/1399، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
12- هزینه خرید اسناد مناقصه از سامانه ستاد 000ر500 ( پانصد هزار) ریال است.