عنوان مناقصه آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول) کارگزاری مسکن‌مهر شهر جدید پردیس (سه ماه چهارم سال 1397 و نه ماه اول سال 1398) کد: 22/97-200-ر
آگهی در محدوده شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار 1397/10/03
آخرین مهلت 1397/10/10
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند 3 صورت‌جلسه شماره 29/708 مورخ 21/09/1397 هیأت‌مدیره نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.
1-موضوع: کارگزاری مسکن‌مهر شهر جدید پردیس (سه ماه چهارم سال 1397 و نه ماه اول سال 1398).
2-نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای.
شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 200971098000049 است. کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود.
3- نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. شهر جدید پردیس،فاز یک،ضلع شمال میدان عدالت،خیابان عمران. تلفن: 600-76275500، داخلی 108، 195 و 203.
4-مدت پیمان. 12 ماه شمسی.
5- مبلغ برآورد اولیه: معادل 827ر711ر224ر41 (چهل‌ویک‌‌میلیاردودویست‌وبیست‌وچهارمیلیون‌وهفت‌صدویازده‌‌هزاروهشت‌صدوبیست‌وهفت)ریال.
6-تضمین فرایند ارجاع کار: 000ر000ر062ر2 (دو‌میلیاردوشصت‌ودو‌‌میلیون‌)ریال.
7-مجوز فعالیت: گواهینامه صلاحیت شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی‌ مهندسی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رشته موضوع مناقصه، که حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد.
8-در اجرای ماده 2 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی و سنجش توان مالی پیشنهاد دهنده، ارائه صورت‌های حسابرسی‌شده آخرین سال‌مالی الزامی‌است. در صورت عدم ‌ارائه مدارک مربوط به حسابرسی، پیشنهاددهنده از فرایند مناقصه حذف می‌شود.
9-دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از روز دو‌شنبه مورخ 03/10/1397 لغایت روز دو‌شنبه مورخ 10/10/1397 از ساعت 08:00 الی 16:30.
10-تحویل اسناد مناقصه:
10-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز ‌شنبه مورخ 22/10/1397 در سامانه ستاد بارگزاری شود.
10-2- به‌صورت فیزیکی تا ساعت 16:30 روز یک‌‌شنبه مورخ 23/10/1397 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل گردد.
11-زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 15:00 روز دو‌شنبه مورخ 24/10/1397، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
12- هزینه خرید اسناد مناقصه از سامانه ستاد 000ر500 ( پانصد ‌هزار)ریال است.