عنوان مناقصه آگهی فراخوان مناقصه اجرای قطعات ورزشی در فازهای 5، 11، 8 و 9 کد: 22/98-200-ر
آگهی در محدوده شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار 1398/08/23
آخرین مهلت 1398/08/30
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس بند 5 صورت‌جلسه ‌شماره 29/753 مورخ 30/07/1398 هیأت‌مدیره جهت دو مناقصه به‌صورت مجزا به شرح ذیل نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.
1- موضوع:
پروژه A: اجرای 2 قطعه زمین والیبال و بسکتبال روباز (تیپ قطعات 760 مترمربع) و 3 قطعه زمین فوتسال چمن مصنوعی روباز (تیپ قطعات 920 مترمربع) در فازهای 8 و 9 شهر جدید پردیس.
پروژه B: اجرای 4 قطعه زمین فوتسال چمن مصنوعی روباز (تیپ قطعات 920 مترمربع) در فازهای 5 و 11 شهر جدید پردیس.
2- نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای.
3- کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکت‌ها در سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود. شماره ثبت در سامانه ستاد:
پروژه A: 2098001098000091 – پروژه B: 2098001098000089.
4- نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شهر جدید پردیس، فاز یک، ضلع شمال میدان عدالت، خیابان عمران. تلفن: 600-76275500- داخلی 108، 195 و 203.
5- مدت پیمان برای هر یک از پروژه‌ها: 12 ماه شمسی.
6- مبلغ برآورد اولیه:
پروژه A: 736ر500ر660ر25 (بیست‌وپنج‌میلیارد‌وشش‌صدوشصت‌میلیون‌وپانصد‌هزاروهفت‌صدوسی‌وشش)ریال، به‌صورت 50 % نقد و 50 % تهاتر.
پروژه B: 656ر740ر726ر23 (بیست‌وسه‌میلیارد‌وهفت‌صدوبیست‌وشش‌میلیون‌وهفت‌صدوچهل‌هزاروشش‌صدوپنجاه‌وشش)ریال، به‌صورت 50 % نقد و 50 % تهاتر.
7- تضمین فرآیند ارجاع کار:
پروژه A: 000ر000ر284ر1 (یک‌میلیاردودویست‌وهشتادوچهار‌میلیون) ریال – پروژه B: 000ر000ر187ر1 (یک‌میلیاردویک‌صدوهشتادوهفت‌میلیون) ریال.
8- مجوز فعالیت برای هر یک از پروژه‌ها: حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه، که حداقل شش‌ماه اعتبار داشته باشد.
9- دریافت اسناد مناقصه هر یک از پروژه‌ها از سامانه ستاد: از روز پنج‌شنبه مورخ 23/08/1398 تا روز پنج‌شنبه مورخ 30/08/1398 از ساعت 08:00 الی 16:30.
10- تحویل اسناد مناقصه هر یک از پروژه‌ها:
10-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز سه‌شنبه مورخ 12/09/1398 در سامانه ستاد بارگزاری شود.
10-2- به‌صورت فیزیکی تا ساعت 16:30 روز چهار‌شنبه مورخ 13/09/1398 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل گردد.
11- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها:
پروژه A: ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 16/09/1398، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
پروژه B: ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 25/09/1398، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
12- هزینه خرید اسناد مناقصه هر یک از پروژه‌ها از سامانه ستاد: 000ر750 (هفت‌صدوپنجاه هزار) ریال است.