عنوان مناقصه آگهی فراخوان عمومی یک‌مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی (روش فشرده) اجرای محوطه‌سازی مسکن‌مهر سایت (B و A) شرکت ساتراپ کد: 23/97-200-ر
آگهی در محدوده فاز 9 قدیم شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار 1397/10/09
آخرین مهلت 1397/10/17
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس بند 8 صورت‌جلسه ‌شماره 25/704 مورخ 20/08/1397 هیأت‌مدیره و صورت‌جلسه شماره 59/1001/م/97 مورخ 06/09/1397 مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.
1- موضوع: اجرای محوطه‌سازی مسکن‌مهر سایت (B و A) شرکت ساتراپ در فاز 9 قدیم شهر جدید پردیس.
2- نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی(روش فشرده).
شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 200971098000050 است. کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسنادارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود.
3- نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. شهر جدید پردیس،فاز یک،ضلع شمال میدان عدالت،خیابان عمران. تلفن: 600-76275500، داخلی 108، 195 و 203.
4- مدت پیمان: 12 ماه شمسی.
5- مبلغ برآورد اولیه: 432ر192ر505ر133 (یک‌صدوسی‌وسه‌میلیاردوپانصدوپنج‌‌‌میلیون‌ویک‌صدونودودوهزاروچهارصدوسی‌ودو) ریال، به‌صورت20%نقد و 80%تهاتر.
6- تضمین فرآیند ارجاع‌کار: 000ر000ر171ر4 (چهارمیلیاردویک‌صدوهفتادویک‌‌‌‌‌‌میلیون‌) ریال.
7- مجوز فعالیت: حداقل رتبه 4 در رشته راه و ترابری، که حداقل شش‌ماه اعتبار داشته باشد.
8- در اجرای ماده 2 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی و سنجش توان مالی مناقصه‌گر ارائه صورت‌های حسابرسی‌شده آخرین سال‌مالی در پاکت “ب” اسناد مناقصه الزامی‌است. در صورت عدم‌‌ارائه مدارک مربوط به حسابرسی، مناقصه‌گر از فرایند مناقصه حذف می‌شود.
9- دریافت اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از روز یک‌شنبه مورخ 09/10/1397 تا روز دو‌شنبه مورخ 17/10/1397 از ساعت 08:00 الی 16:30.
10- تحویل اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه:
10-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز سه‌شنبه مورخ 02/11/1397 در سامانه ستاد بارگزاری شود.
10-2- به‌صورت فیزیکی تا ساعت 16:30 روز چهار‌شنبه مورخ 03/11/1397 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.
11- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ اسناد ارزیابی کیفی: ساعت 14:30 روز ‌شنبه مورخ 06/11/1397، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
12- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ اسناد مناقصه(الف،ب،ج): ساعت 11:00 روز سه‌شنبه مورخ 16/11/1397، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
13- هزینه خرید اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه از سامانه ستاد 000ر750 (هفت‌صدوپنجاه ‌هزار)ریال است.