عنوان مناقصه آگهی فراخوان مناقصه تکمیل و اجرای ساختمان مدرسه 6 کلاسه R111 شهر جدید ایوانکی کد: 23/98-200-ر
آگهی در محدوده شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار 1398/09/06
آخرین مهلت 1398/09/16
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس بند 5 صورت‌جلسه ‌شماره 28/752 مورخ 21/07/1398 هیأت‌مدیره نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.
1- موضوع: تکمیل و اجرای ساختمان مدرسه 6 کلاسه R111 شهر جدید ایوانکی.
2- نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای.
3- شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 2098001098000090 است. کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد انجام می‌شود. برای ورود به سامانه ستاد، آدرس www.setadiran.ir را در نوار ابزار جستجوگر اینترنت وارد نمائید.
4- نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. شهر جدید پردیس، فاز یک، ضلع شمال میدان عدالت، خیابان عمران. تلفن: 600-76275500- داخلی 108، 195 و 203.
5- مدت پیمان: 12 ماه شمسی.
6- مبلغ برآورد اولیه: 197ر060ر579ر38 (سی‌وهشت‌میلیارد‌وپانصدوهفتادونه‌میلیون‌وشصت‌هزارویک‌صدونودوهفت)ریال، به‌صورت سرجمع (70 % نقد و 30 % تهاتر).
7- تضمین فرآیند ارجاع کار: 000ر000ر929ر1 (یک‌میلیاردونه‌صدوبیست‌ونه‌میلیون) ریال.
8- مجوز فعالیت: حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه، که حداقل شش‌ماه اعتبار داشته باشد.
9- در اجرای ماده 2 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی و سنجش توان مالی مناقصه‌گر، ارائه صورت‌های حسابرسی‌شده آخرین سال‌مالی (سال 1396/1397) در پاکت “ب” الزامی‌است. در صورت عدم ‌ارائه مدارک مربوط به حسابرسی، مناقصه‌گر از فرآیند مناقصه حذف می‌شود.
10- دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از روز چهار‌شنبه مورخ 06/09/1398 تا روز ‌شنبه مورخ 16/09/1398 از ساعت 08:00 الی 16:30.
11- تحویل اسناد مناقصه:
11-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز سه‌شنبه مورخ 26/09/1398 در سامانه ستاد بارگزاری شود.
11-2- به‌صورت فیزیکی تا ساعت 16:30 روز چهار‌شنبه مورخ 27/09/1398 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل گردد.
12- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 14:30 روز ‌شنبه مورخ 30/09/1398، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
13- هزینه خرید اسناد مناقصه از سامانه ستاد: 000ر750 (هفت‌صدوپنجاه هزار) ریال است.