عنوان مناقصه آگهی فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای در شهر جدید هشتگرد 25-11-97/م اتمام مهلت دریافت اسناد
آگهی در محدوده شهر جدید هشتگرد
عنوان روزنامه اطلاعات ، دنیای اقتصاد
تاریخ انتشار 97/11/18
آخرین مهلت 97/11/29
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

توضیحات: آگهی فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای در شهر جدید هشتگرد 25-11-97/م
شرکت عمران شهر جدید هشتگرد براساس مصوبات هیات مدیره مجمع محترم شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار ذیصلاح جهت تکمیل عملیات اجرایی خرید، حمل، نصب و راه اندازی، کنترل و مخابرات، تامین توان و مصالح روسازی و تکمیل باقی مانده عملیات زیرسازی و ابنیه فنی مسیر و اجرای کامل روسازی و احداث ایستگاه پایانی اتصال شهرجدید هشتگرد به گلشهر اقدام نماید.
کارفرما: شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
پیمانکار: دارندگان گواهینامه صلاحیت از سوی سازمان برنامه و بودجه با حداقل رتبه 1 راه و ترابری و داشتن ظرفیت کاری و ریالی آزاد در رشته مربوطه.
مبلغ برآورد اولیه : 082ر616ر918ر702ر1 ریال (یک هزار و هفتصد و دو میلیارد و نهصد و هجده میلیون و ششصد و شانزده هزار و هشتاد و دو ریال) بر اساس فهارس بهای سال 97
تحویل اسناد فراخوان: از متقاضیان دعوت می‌شود برای دریافت اسناد شرکت در فراخوان از تاریخ 97/11/18 لغایت 97/11/29 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی http://setadiran.ir/ مراجعه نمایند. آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سایت مذکور تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 97/12/11 می باشد. اسناد ارزیابی کیفی در ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 97/12/12 در اتاق کنفرانس مدیرعامل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت بازگشایی می شود. زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد مالی به اطلاع مناقصه گران خواهد رسید.
– مبلغ فروش اسناد مناقصه 000ر000ر5 ریال به حروف پنج میلیون ریال و قابل پرداخت از طریق سایت می باشد.
– نوع تضمین شرکت در مناقصه : اصل فیش یا ضمانت نامه ای مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/9/94 موضوع آگهی را به حساب شماره 4001036906374199 (IR940100004001036906374199 شبا) بانک مرکزی حساب تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید هشتگرد به مبلغ 161ر186ر529ر23 ریال به نام شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واریز و ارائه شود. در صورت عدم امکان دریافت یا بارگذاری اسناد در سایت با ارائه پرینت خطای اعلام شده به اداره پیمان و رسیدگی شرکت مراجعه فرمائید. ارائه اصل ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار و اسناد ارزیابی کیفی، تا ساعت 16 مورخ 11/12/97 به اداره پیمان و رسیدگی شرکت (به آدرس:شهر جدید هشتگرد فاز 2 محله 4 خیابان نیایش خیابان شهید مسیح صلاحی، پلاک 49) الزامی است.
– عدم ارائه اصل ضمانتنامه تا تاریخ فوق به منزله انصراف از فراخوان می باشد.
– شرایط پرداخت بصورت نقدی یا تهاتر می باشد.
آگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتی ملی مناقصات https://iets.mporg.ir/ قابل مشاهده می باشد.
محل دریافت اسناد: اداره پیمان و رسیدگی شرکت (به آدرس:شهر جدید هشتگرد فاز 2 محله 4 خیابان نیایش خیابان شهید مسیح صلاحی، پلاک 49)
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: اصل فیش یا ضمانت نامه ای مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/9/94 موضوع آگهی را به حساب شماره 4001036906374199 (IR940100004001036906374199 شبا) بانک مرکزی حساب تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید هشتگرد به مبلغ 161ر186ر529ر23 ریال به نام شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واریز و ارائه شود