عنوان مناقصه آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار (روش فشرده) مشارکت در ساخت برج مسکونی مریم کد: 25/98-200-ر
آگهی در محدوده محله 4 فاز 1 شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار 1398/09/26
آخرین مهلت 1398/10/07
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند 6 مصوبه هیأت‌مدیره به‌شماره 34/758 مورخ 13/09/1398 نسبت به ارزیابی کیفی، شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار اقدام نماید.
1-موضوع: مشارکت در ساخت برج مسکونی مریم واقع در محله 4 فاز 1 شهر جدید پردیس، (با مشخصات مندرج در جدول 1).
2-نوع فراخوان: ارزیابی کیفی، شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار (روش فشرده).
3-نام و نشانی دستگاه: شرکت عمران شهر جدید پردیس. کیلومتر 17 آزادراه تهران- پردیس، شهر جدید پردیس، فاز یک،میدان عدالت،خیابان فروردین شمالی،خیابان پیام،خیابان عمران. تلفن: 600-76275500- داخلی 195 و203و200.
4- مبلغ سرمایه‌گذاری: معادل 000ر996ر861ر358ر1 (یک‌هزاروسی‌صدوپنجاه‌وهشت‌میلیاردوهشت‌صدوشصت‌ویک‌میلیون‌ونه‌صدونودوشش‌هزار) ریال می‌باشد.

6- مدت دوره مشارکت: 30 ماه شمسی.
7-دریافت اسناد ارزیابی کیفی و پاکت پیشنهاد قیمت: از روز سه‌شنبه مورخ 26/09/98 لغایت روز شنبه مورخ 07/10/98 از ساعت 08:00 الی 16:30، از دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس.
8-تحویل پاکت اسناد ارزیابی کیفی و پاکت پیشنهاد قیمت: تا ساعت 16:30 روز یک‌شنبه مورخ 22/10/98 به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.
9-زمان و محل بازگشایی پاکت اسناد ارزیابی کیفی: ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 23/10/98، در سالن جلسات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
10-زمان و محل بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت: ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 05/11/98، در سالن جلسات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
11- هزینه خرید اسناد: 000ر500 (پانصد‌هزار) ریال است.
12- سایر موارد و مشخصات در اسناد فراخوان مندرج می‌باشد.