عنوان مناقصه آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای به شماره 26-11-97/م اتمام مهلت دریافت اسناد
آگهی در محدوده شهر جدید هشتگرد
عنوان روزنامه اطلاعات ، عصر توسعه
تاریخ انتشار 97/11/18
آخرین مهلت  97/12/4
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

 توضیحات: آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای به شماره 26-11-97/م
شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در نظر دارد با استناد به مصوبات هیئت مدیره نسبت به برگزاری فراخوان عمومی یک مرحله ای بمنظور انتخاب پیمانکار جهت احداث پارکینگ و تجاری مسجد الغدیر واقع در فاز 2 شهر جدید هشتگرد با مبلغ برآورد اولیه 625ر658ر510ر7 ریال (هفت میلیارد و پانصد و ده میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار و ششصد و بیست و پنج ریال) بر اساس فهارس بهاء سال 97(ابنیه، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی و راه و باند)-تصویر پیوست بر اساس قانون برگزاری مناقصات به شرح ذیل اقدام نماید.
نحوه خرید اسناد مناقصه:
ازکلیه متقاضیان دارای گواهینامه صلاحیت حداقل پایه 5 ساختمان دعوت به عمل می آید برای دریافت اسناد شرکت در فراخوان از تاریخ 97/11/18 لغایت 97/12/4 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی http://setadiran.ir/ مراجعه نمایند. آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سایت مذکور تا ساعت 16:00 روز چهار شنبه مورخ 97/12/15، می باشد. اسناد در ساعت 10 روز شنبه مورخ 97/12/18 در اتاق کنفرانس مدیرعامل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت بازگشایی می شود.
– مبلغ فروش اسناد مناقصه 000ر500 ریال به حروف پانصد هزار ریال و قابل پرداخت از طریق سایت می باشد.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :
– اصل فیش یا تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 932ر532ر375ریال را به حساب شماره 4001036906374199 (IR940100004001036906374199 شبا) بانک ملی به نام شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واریز و در سایت بارگذاری شود. در صورت عدم امکان دریافت یا بارگذاری اسناد در سایت با ارائه پرینت خطای اعلام شده به اداره پیمان و رسیدگی شرکت مراجعه فرمائید. ارائه اصل ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار، تا ساعت 16 مورخ 15/12/97 به دفتر اداره پیمان و رسیدگی شرکت (به آدرس:شهر جدید هشتگرد فاز 2 محله 4 خیابان نیایش خیابان شهید مسیح صلاحی، پلاک 49) الزامی است.
– عدم ارائه اصل ضمانتنامه تا تاریخ فوق به منزله انصراف از فراخوان می باشد.
ضمنا ارائه شناسه مالی و کد اقتصادی شرکت ، جهت دریافت اسناد الزامی می باشد. آگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتی ملی مناقصات (https://iets.mporg.ir/) و پایگاه اینترنتی شرکت عمران به آدرس www.hashtgerd-ntoir.gov.ir و سامانه تدارکات الکترونیک دولت (http://setadiran.ir/setad/cms) قابل مشاهده می باشد.
محل دریافت اسناد: اداره پیمان و رسیدگی شرکت (به آدرس:شهر جدید هشتگرد فاز 2 محله 4 خیابان نیایش خیابان شهید مسیح صلاحی، پلاک 49)
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: اصل فیش یا تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 932ر532ر375ریال را به حساب شماره 4001036906374199 (IR940100004001036906374199 شبا) بانک ملی به نام شرکت عمران شهر جدید هشتگرد