عنوان مناقصه آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت دوم) تکمیل ساختمان نیمه‌تمام مسکونی کد: 26/97-200-ر
آگهی در محدوده فاز 2 محله 1 شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار 1397/10/18
آخرین مهلت 1397/10/25
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند 4 صورت‌جلسه شماره 31/710 مورخ 05/10/1397 هیأت‌مدیره نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.
1-موضوع: تکمیل ساختمان نیمه‌تمام مسکونی واقع در فاز 2 محله 1 شهر جدید پردیس.
2-نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای.
3- شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 200971098000053 است. کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود.
4-نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. شهر جدید پردیس،فاز یک،ضلع شمال میدان عدالت،خیابان عمران. تلفن: 600-76275500، داخلی 108، 195 و 203.
5-مدت پیمان. 12 ماه شمسی.
6- مبلغ برآورد اولیه: 010ر907ر857ر5 (پنج‌میلیاردوهشت‌صدوپنجاه‌وهفت‌‌میلیون‌ونه‌صدوهفت‌هزاروده)ریال، به‌صورت سرجمع (100% نقد).
7-تضمین فرایند ارجاع کار: 000ر000ر293 (دویست‌ونودوسه‌میلیون‌)ریال.
8- مجوز فعالیت: حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه، که حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد.
9-دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از روز سه‌شنبه مورخ 18/10/1397 تا روز سه‌شنبه مورخ 25/10/1397 از ساعت 08:00 الی 16:30.
10-تحویل اسناد مناقصه:
10-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز یک‌شنبه مورخ 07/11/1397 در سامانه ستاد بارگزاری شود.
10-2- به‌صورت فیزیکی تا ساعت 16:30 روز دوشنبه مورخ 08/11/1397 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.
11-زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 14:30 روز سه‌شنبه مورخ 09/11/1397، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
12- هزینه خرید اسناد مناقصه از سامانه ستاد 000ر500 ( پانصد ‌هزار)ریال است.