عنوان مناقصه آگهی فراخوان عمومی یک‌مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی (روش فشرده) «تجدید نوبت دوم» انجام خدمات کارگزاری مسکن مهر شهر جدید پردیس کد 26/98-200-ر
آگهی در محدوده کارگزاری مسکن مهر شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار 1398/10/03
آخرین مهلت 1398/10/14
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس بند 9 صورت‌جلسه ‌شماره 35/759 مورخ 23/09/1398 نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.
1- موضوع: انجام خدمات کارگزاری مسکن¬مهر شهر جدید پردیس.
2- نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی(روش فشرده).
3- شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 2098001098000126 است. کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود.
4- نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. شهر جدید پردیس، فاز یک، ضلع شمال میدان عدالت، خیابان عمران. تلفن: 600-76275500، داخلی 108، 195 و 203.
5- مدت پیمان: 12 ماه شمسی.
6- مبلغ برآورد اولیه: 766ر201ر048ر114 (یک‌صدوچهارده¬میلیاردوچهل‌وهشت‌میلیون‌ودویست‌ویک‌¬هزاروهفت‌صدوشصت‌وشش) ریال.
7- تضمین فرآیند ارجاع‌کار: 000ر000ر249ر4 (چهار¬میلیاردودویست‌وچهل‌ونه‌میلیون‌) ریال.
8- مجوز فعالیت: شرکت در مناقصه با داشتن گواهینامه صلاحیت در هر یک از موارد زیر به‌تنهایی مجاز است:
8-1-گواهینامه صلاحیت شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی‌ مهندسی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رشته موضوع مناقصه که حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد.
8-2-گواهینامه صلاحیت مشاوران خدمات‌مدیریتی و بهره‌وری از سازمان اداری و استخدامی کشور (حداقل پایه 2) در رشته مدیریت عمومی که حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد.
9- در اجرای ماده 2 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی و سنجش توان مالی مناقصه‌گر ارائه صورت‌های حسابرسی‌شده آخرین سال‌مالی (سال 1396/1397) در پاکت “ب” اسناد مناقصه الزامی‌است. در صورت عدم‌‌ارائه مدارک مربوط به حسابرسی، مناقصه‌گر از فرایند مناقصه حذف می‌گردد.
10- دریافت اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از روز سه‌شنبه مورخ 03/10/1398 تا روز ‌شنبه مورخ 14/10/1398 از ساعت 08:00 الی 16:30.
11- تحویل پاکت اسناد ارزیابی کیفی و پاکت اسناد مناقصه “پاکت‌های الف، ب و ج”:
11-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز شنبه مورخ 28/10/1398 در سامانه ستاد بارگزاری شود.
11-2- به‌صورت فیزیکی تا ساعت 16:30 روز یک‌شنبه مورخ 29/10/1398 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.
12- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ اسناد ارزیابی کیفی: ساعت 14:30 روز ‌دوشنبه مورخ 30/10/1398، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
13- زمان و محل بازگشایی پاکت اسناد مناقصه “پاکت‌های الف، ب و ج”: ساعت 14:30 روز دو‌شنبه مورخ 14/11/1398، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
14- هزینه خرید اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه از سامانه ستاد 000ر750 (هفت‌صدوپنجاه ‌هزار)ریال است.