عنوان مناقصه آگهی فراخوان مناقصه تکمیل و رفع نواقص عملیات اجرایی معابر اصلی فاز 9 قدیم شهر جدید پردیس کد: 27/97-200-ر
آگهی در محدوده فاز 9 قدیم شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار 1397/11/03
آخرین مهلت 1397/11/10
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند 6 صورت‌جلسه ‌شماره 31/710 مورخ 05/10/1397 هیأت‌مدیره نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.
1-موضوع: تکمیل و رفع نواقص عملیات اجرایی معابر اصلی فاز 9 قدیم شهر جدید پردیس.
2-نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای.
3-شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 200971098000054 است. کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود.
4-نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. شهر جدید پردیس،فاز یک،ضلع شمال میدان عدالت،خیابان عمران. تلفن: 600-76275500، داخلی 108، 195 و 203.
5-مدت پیمان. 12 ماه شمسی.
6- مبلغ برآورد اولیه: 611ر726ر585ر29 (بیست‌ونه‌‌میلیاردوپانصدوهشتادوپنج‌‌‌‌میلیون‌وهفت‌صدوبیست‌وشش‌هزاروشش‌صدویازده) ریال، به‌صورت 30%نقد و 70%تهاتر.
7-تضمین فرایند ارجاع کار: 000ر000ر480ر1 (یک‌میلیاردوچهارصدوهشتاد‌‌‌میلیون‌)ریال.
8-مجوز فعالیت: حداقل رتبه 5 در رشته راه و ترابری، که حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد.
9-در اجرای ماده 2 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی و سنجش توان مالی مناقصه‌گر، ارائه صورت‌های حسابرسی‌شده آخرین سال‌مالی الزامی‌است. در صورت عدم ‌ارائه مدارک مربوط به حسابرسی، مناقصه‌گر از فرایند مناقصه حذف می‌شود.
10-دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از روز چهار‌‌شنبه مورخ 03/11/1397 تا روز چهار‌‌شنبه مورخ 10/11/1397 از ساعت 08:00 الی 16:30.
11-تحویل اسناد مناقصه:
11-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز ‌شنبه مورخ 27/11/1397 در سامانه ستاد بارگزاری شود.
11-2- به‌صورت فیزیکی تا ساعت 16:30 روز یک‌‌شنبه مورخ 28/11/1397 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.
12-زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 14:30 روز دو‌شنبه مورخ 29/11/1397، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
13- هزینه خرید اسناد مناقصه از سامانه ستاد 000ر500 ( پانصد ‌هزار)ریال است.