عنوان مناقصه آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار (حقوقی یا حقیقی) مشارکت در ساخت خدمات روبنایی مرکزمحله سهند واقع در دره بهشت (فاز8) و پروژه تجاری تندیس واقع در فاز 2 شهر جدید پردیس در قالب بسته مشارکتی (M8-04) کد: 27/99-200-ر
آگهی در محدوده فازهای 8 و 2 شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار 1399/06/05
آخرین مهلت 1399/06/16
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس مصوبه هیأت‌مدیره 21/795 مورخ 02/ 06/1399 نسبت به ارزیابی کیفی، شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار ذیصلاح اقدام نماید.
1-موضوع: مشارکت در ساخت خدمات روبنایی مرکزمحله سهند واقع در دره بهشت (فاز8) و پروژه تجاری تندیس واقع در فاز2 شهر جدید پردیس در قالب بسته مشارکتی(M8-04) (با مشخصات مندرج در جدول( 1).

2-نوع فراخوان: ارزیابی کیفی، شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار .
3- مبلغ کل سرمایه گذاری : معادل 988ر919ر364ر740 (هفتصدو چهل میلیاردو سیصدو شصت وچهار میلیون ونهصدو نوزده هزارو نهصدو هشتادو هشت) ریال می‌باشد.
4-نام و نشانی شرکت عمران شهر جدید پردیس: فاز یک، میدان عدالت، خیابان فروردین شمالی، خیابان پیام، خیابان عمران. تلفن: 600-76275500- داخلی 195، 203 و 200.
5- مدت دوره مشارکت: 24 ماه شمسی.
6-برنامه زمانی ومکانی دریافت وتحویل اسناد ارزیابی کیفی و اسناد فراخوان:
6-1-دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد فراخوان: از روز چهار شنبه مورخ 05/06/99 لغایت روز یکشنبه مورخ 16/06/99 از ساعت 08:00 الی 15:00، از دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس به صورت لوح فشرده.
6-2-تحویل پاکت اسناد ارزیابی کیفی و پاکت پیشنهاد میزان و درصد شراکت: تا ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ23/06/99 به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.
6-3-زمان و محل بازگشایی پاکت اسناد ارزیابی کیفی: ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 24/06/1399 در سالن جلسات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
6-4-پس از انجام ارزیابی کیفی وتعیین منتخبین ،پاکت پیشنهادی میزان و درصد شراکت سرمایه گذاران(اعم از حقوقی یا حقیقی) بازگشایی و برنده فراخوان مشخص می گردد.
6-5 –هرکدام از سرمایه گذاران می بایست پاکت پیشنهادی میزان و درصد شراکت را بصورت جداگانه مطابق اسناد فراخوان ولاک و مهر شده تحویل نمایند.
6-6-زمان و محل بازگشایی پاکت پیشنهاد میزان و درصد شراکت : ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 26/6/1399در سالن جلسات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
6-7-سرمایه گذاران ابتدا ارزیابی کیفی شده و پس از کسب حداقل امتیاز لازم (60 امتیاز) پاکات پیشنهاد میزان و درصد شراکت بازگشایی می گردد.
7- هزینه خریداسناد فراخوان 000ر500(پانصد هزار)ریال می باشد.