عنوان مناقصه آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول) اجرای محوطه‌سازی مسکن مهر پروژه سهند کد: 29/97-200-ر
آگهی در محدوده فاز 9 قدیم شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار 1397/11/17
آخرین مهلت 1397/11/24
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند 5 صورت‌جلسه ‌شماره 35/714 مورخ 30/10/1397 هیأت‌مدیره نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.
1-موضوع: اجرای محوطه‌سازی مسکن مهر پروژه سهند واقع در فاز 9 قدیم شهر جدید پردیس.
2-نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای.
3-شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 200971098000058 است. کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود.
4-نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. شهر جدید پردیس،فاز یک،ضلع شمال میدان عدالت،خیابان عمران. تلفن: 600-76275500، داخلی 108، 195 و 203.
5-مدت پیمان. 12 ماه شمسی.
6- مبلغ برآورد اولیه: 570ر482ر312ر50 (پنجاه‌‌میلیاردوسی‌صدودوازده‌‌‌‌میلیون‌وچهارصدوهشتادودو‌هزاروپانصدوهفتاد) ریال، به‌صورت 50%نقد و 50%تهاتر.
6-تضمین فرایند ارجاع کار: 000ر000ر507ر2 (دو‌میلیاردوپانصدوهفت‌‌‌میلیون‌)ریال.
7-مجوز فعالیت: حداقل رتبه 5 در رشته راه و ترابری، که حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد.
8-در اجرای ماده 2 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی و سنجش توان مالی مناقصه‌گر، ارائه صورت‌های حسابرسی‌شده آخرین سال‌مالی الزامی‌است. در صورت عدم ‌ارائه مدارک مربوط به حسابرسی، مناقصه‌گر از فرایند مناقصه حذف می‌شود.
9-دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از روز چهارشنبه مورخ 17/11/1397 تا روز چهارشنبه مورخ 24/11/1397 از ساعت 08:00 الی 16:30.
10-تحویل اسناد مناقصه:
10-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز یک‌شنبه مورخ 05/12/1397 در سامانه ستاد بارگزاری شود.
10-2- به‌صورت فیزیکی تا ساعت 16:30 روز دوشنبه مورخ 06/12/1397 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.
11-زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 14:30 روز سه‌شنبه مورخ 07/12/1397، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
12- هزینه خرید اسناد مناقصه از سامانه ستاد 000ر500 ( پانصد ‌هزار)ریال است.