عنوان مناقصه آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار (روش فشرده) مشارکت در ساخت مرکز محله سهند و پروژه تجاری مروارید کد: 29/98-200-ر
آگهی در محدوده فاز 8 شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار 1398/10/11
آخرین مهلت 1398/10/22
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند 6 مصوبه هیأت‌مدیره به‌شماره 34/758 مورخ 13/09/1398 نسبت به ارزیابی کیفی، شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار ذیصلاح اقدام نماید.
1-موضوع: مشارکت در ساخت مرکز محله سهند و پروژه تجاری مروارید واقع در فاز 8 (دره بهشت) شهر جدید پردیس در قالب بسته مشارکتی (با مشخصات مندرج در جدول 1)

2-نوع فراخوان: ارزیابی کیفی، شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار (روش فشرده).
3- مبلغ سرمایه گذاری : معادل 452ر325ر836ر282ر1 (یک‌هزارودویست‌وهشتادودومیلیاردوهشت‌صدوسی‌وشش‌میلیون‌وسی‌صدوبیست‌وپنج‌هزاروچهارصدوپنجاه‌ودو) ریال می‌باشد.
4-نام و نشانی شرکت عمران شهر جدید پردیس: فاز یک، میدان عدالت، خیابان فروردین شمالی، خیابان پیام، خیابان عمران. تلفن: 600-76275500- داخلی 195، 203 و 200.
5- مدت دوره مشارکت: 36 ماه شمسی.
6-برنامه زمانی ومکانی دریافت وتحویل اسناد ارزیابی کیفی واسناد فراخوان:
6-1-دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد فراخوان: از روز چهارشنبه مورخ 11/10/98 لغایت روز یکشنبه مورخ 22/10/98 از ساعت 08:00 الی 16:30، از دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس به صورت لوح فشرده.
6-2-تحویل پاکت اسناد ارزیابی کیفی و پاکت پیشنهاد قیمت: تا ساعت 16:30 روز یکشنبه مورخ 06/11/98 به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.
6-3-زمان و محل بازگشایی پاکت اسناد ارزیابی کیفی: ساعت 14:30 روز سه‌شنبه مورخ 08/11/98، در سالن جلسات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
6-4-زمان و محل بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت: ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 19/11/98، در سالن جلسات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
6-5-سرمایه گذاران ابتدا ارزیابی کیفی شده و پس از کسب حداقل امتیاز لازم در مراحل بعدی فراخوان شرکت می نمایند.
7- هزینه خرید اسناد: 000ر500 (پانصد‌هزار) ریال است.