عنوان مناقصه آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای به شماره 3-2-98/م
آگهی در محدوده شهر جدید هشتگرد
عنوان روزنامه اطلاعات ، ابتکار
تاریخ انتشار 29/2/98
آخرین مهلت  6/3/98
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

توضیحات: شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در نظر دارد با استناد به مصوبات هیئت مدیره نسبت به برگزاری فراخوان عمومی یک مرحله ای بمنظور رفع نقص پروژه های مسکن مهر با مبلغ برآورد اولیه 12,279,360,878 ریال و به حروف دوازده میلیارد و دویست و هفتاد و نه میلیون و سیصد و شصت هزار و هشتصد و هفتاد و هشت ریال بر اساس قانون برگزاری مناقصات به شرح ذیل اقدام نماید.
نحوه خرید اسناد مناقصه:
ازکلیه پیمانکاران دعوت به عمل می آید برای دریافت اسناد شرکت در فراخوان از تاریخ 29/2/98 لغایت 6/3/98 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی http://setadiran.ir/ مراجعه نمایند. آخرین مهلت بارگذاری پیشنهادات در سایت مذکور تا ساعت 16:00 روز سه‌شنبه مورخ 21/3/98، می باشد. اسناد راس ساعت 11 روز چهار‌شنبه مورخ 22/3/98 در اتاق جلسات شرکت از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت بازگشایی می شود.
– مبلغ فروش اسناد مناقصه 1,000,000ریال به حروف یک میلیون ریال و قابل پرداخت از طریق سایت می باشد.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :
– اصل فیش یا تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 613,968,043 ریال را به حساب شماره 4001036906374199 (IR940100004001036906374199 شبا) بانک ملی به نام شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واریز و در سایت بارگذاری شود. در صورت عدم امکان دریافت یا بارگذاری اسناد در سایت با پشتیبانی سامانه تماس حاصل فرمایید. ارائه اصل ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار، تا ساعت 16 مورخ 21/3/98 به دفتر اداره پیمان و رسیدگی شرکت (به آدرس:شهر جدید هشتگرد فاز 2 محله 4 خیابان نیایش خیابان شهید مسیح صلاحی، پلاک 49) الزامی است.
– ضمناً واریز مبلغ تضمین از طریق سامانه نیز امکان پذیر می‌باشد.
– عدم ارائه اصل ضمانتنامه تا تاریخ فوق به منزله انصراف از شرکت در فراخوان می باشد.
– دارندگان گواهینامه صلاحیت از سوی سازمان برنامه و بودجه با حداقل رتبه 3 ابنیه و داشتن ظرفیت کاری و ریالی آزاد در رشته مربوطه.
ضمنا ارائه شناسه مالی و کد اقتصادی شرکت ، جهت دریافت اسناد الزامی می باشد. آگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتی ملی مناقصات (https://iets.mporg.ir/) و سامانه تدارکات الکترونیک دولت (http://setadiran.ir/setad/cms) قابل مشاهده می باشد.
محل دریافت اسناد: اداره پیمان و رسیدگی شرکت (به آدرس:شهر جدید هشتگرد فاز 2 محله 4 خیابان نیایش خیابان شهید مسیح صلاحی، پلاک 49)
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: – اصل فیش یا تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 613,968,043 ریال را به حساب شماره 4001036906374199 (IR940100004001036906374199 شبا) بانک ملی به نام شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واریز و در سایت بارگذاری شود.