عنوان مناقصه آگهی فراخوان مناقصه تکمیل مخزن 2000 مترمکعبی فاز 5 و خط انتقال بین مخازن 250 میلیمتری فولادی مکانیزه کد: 3/99-200-ر
آگهی در محدوده فاز 5 شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار 1399/02/17
آخرین مهلت 1399/02/27
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس بند 1 صورت‌جلسه ‌شماره 04/778 مورخ 08/02/1399 نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.
1- موضوع: تکمیل مخزن 2000 مترمکعبی فاز 5 و خط انتقال بین مخازن 250 میلیمتری فولادی فاز 5 شهر جدید پردیس.
2- نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای.
3- شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 2099001098000002 است. کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود.
4- نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. شهر جدید پردیس، فاز یک، ضلع شمال میدان عدالت، خیابان عمران. تلفن: 600-76275500، داخلی 108، 195 و 203.
5- مدت پیمان: 8 ماه شمسی.
6- مبلغ برآورد اولیه: 264ر073ر993ر48 (چهل‌وهشت‌¬میلیاردونه‌صدونودوسه‌میلیون‌وهفتادوسه¬هزارودویست‌وشصت‌وچهار) ریال، به‌صورت 60%نقد و 40%تهاتر.
7- تضمین فرآیند ارجاع‌کار: 000ر000ر450ر2 (دومیلیاردوچهارصدوپنجاه‌میلیون‌) ریال.
8- مجوز فعالیت: حداقل رتبه 5 در رشته آب و ابنیه توام، که حداقل شش‌ماه اعتبار داشته باشد.
9- در اجرای ماده 2 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی و سنجش توان مالی مناقصه‌گر ارائه صورت‌های حسابرسی‌شده آخرین سال‌مالی (سال 1396/1397) در پاکت “ب” اسناد مناقصه الزامی‌است. در صورت عدم‌‌ارائه مدارک مربوط به حسابرسی، مناقصه‌گر از فرایند مناقصه حذف می‌گردد.
10- دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از روز چهار‌شنبه مورخ 17/02/1399 تا روز شنبه مورخ 27/02/1399 از ساعت 08:00 الی 16:30.
11- تحویل اسناد مناقصه:
11-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز سه‌شنبه مورخ 06/03/1399 در سامانه ستاد بارگزاری شود.
11-2- به‌صورت فیزیکی تا ساعت 14:00 روز چهار‌شنبه مورخ 07/03/1399 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.
12- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 10/03/1399، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
13- هزینه خرید اسناد مناقصه از سامانه ستاد 000ر400 ( چهارصد هزار) ریال است.