عنوان مناقصه آگهی فراخوان عمومی دومرحله‌ای (روش فشرده) کارهای باقیمانده احداث شبکه توزیع برق فاز 5 شهر جدید پردیس کد: 30/97-200-ر
آگهی در محدوده فاز 5 شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار 1397/12/22
آخرین مهلت 1398/01/04
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس بند 3 صورت‌جلسه ‌شماره 39/718 مورخ 29/11/1397هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.
1- موضوع: کارهای باقیمانده احداث شبکه توزیع برق فاز 5 شهر جدید پردیس.
2- نوع مناقصه: عمومی دو مرحله‌ای (روش فشرده).
شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 2097001098000076 است. کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد (اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه “پاکت‌های الف، ب و ج”) و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود.
3- نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. شهر جدید پردیس، فاز یک، ضلع شمال میدان عدالت، خیابان عمران. تلفن: 600-76275500- داخلی 108، 195 و 203.
4- مدت پیمان: 24 ماه شمسی.
5- مبلغ برآورد اولیه: 952ر792ر653ر111 (یک‌صدویازده‌میلیارد‌وشش‌صدوپنجاه‌وسه‌میلیون‌وهفت‌صدونودودوهزارونه‌صدوپنجاه‌ودو)ریال، به‌صورت 50%نقد و 50%تهاتر.
6- تضمین فرآیند ارجاع کار: 000ر000ر734ر3 (سه‌میلیاردوهفت‌صدوسی‌وچهار‌میلیون) ریال.
7- مجوز فعالیت: حداقل رتبه 4 در رشته نیرو (توزیع و انتقال نیرو)، که حداقل شش‌ماه اعتبار داشته باشد.
8- در اجرای ماده 2 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی و سنجش توان مالی مناقصه‌گر، ارائه صورت‌های حسابرسی‌شده آخرین سال‌مالی (سال 1395/1396) در پاکت “ب” الزامی‌است. در صورت عدم ‌ارائه مدارک مربوط به حسابرسی، مناقصه‌گر از فرایند مناقصه حذف می‌گردد.
9- مناقصه‌گران ابتدا ارزیابی کیفی می‌شوند وپس از کسب حداقل امتیاز ارزیابی کیفی درمراحل بعدی مناقصه شرکت می‌نمایند.
10- دریافت اسناد (اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه “پاکت‌های الف، ب و ج”) از سامانه ستاد: از روز چهارشنبه مورخ 22/12/1397 تا روز یک‌شنبه مورخ 04/01/1398 از ساعت 08:00 الی 16:30.
11- تحویل اسناد (اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه “پاکت‌های الف، ب و ج”):
11-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز دوشنبه مورخ 19/01/1398 در سامانه ستاد بارگزاری شود.
11-2- به‌صورت فیزیکی تا ساعت 16:30 روز سه‌شنبه مورخ 20/01/1398 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل گردد.
12- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ اسناد ارزیابی کیفی: ساعت 15:00 روز ‌شنبه مورخ 24/01/1398، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
13- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ اسناد مناقصه “پاکت‌های الف، ب و ج”: ساعت 15:00 روز ‌سه‌شنبه مورخ 03/02/1398، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
14- هزینه خرید اسناد (اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه “پاکت‌های الف، ب و ج”) از سامانه ستاد: 000ر000ر1 (یک میلیون) ریال است.
15- سایر موارد و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج است.