عنوان مناقصه آگهی فراخوان عمومی اجاره املاک شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: 31/98-300-ر
آگهی در محدوده فاز 5 و 9 شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران
تاریخ انتشار 1398/11/19
آخرین مهلت 1398/11/27
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد منافع سه باب سوله را از طریق فراخوان عمومی با جزئیات مندرج در اسناد، جهت اجاره یکساله واگذار نماید. مبلغ تضمین شرکت در فراخوان معادل 5 درصد قیمت کل پایه اجاره سالیانه مورد فراخوان (برابر جداول موضوع آگهی) و نوع مبلغ تضمین، ضمانت نامه بانکی (با اعتبار 3 ماهه از تاریخ درج آگهی) و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت عمران شهر جدید پردیس می‌باشد که ارائه آن‌‌ها الزامی است.
نحوه خرید اسناد فراخوان عمومی اجاره:
الف) مراجعه به دبیرخانه شرکت در روزها و ساعات اداری بغیر از پنج شنبه، از تاریخ 19/11/1398 لغایت 27/11/1398 در مقابل درخواست کتبی.
ب) مراجعه به امور مالی شرکت، با همراه داشتن کارت بانکی عضو یکی از گروه های شتاب، برای واریز مبلغ 000ر200(دویست هزار)ریال به منظور خرید اسناد فراخوان.