عنوان مناقصه آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول) انجام امور حمل و نقل و جمع‌آوری پسماند و خدمات نظافتی مکانیزه کد: 32/98-200-ر
آگهی در محدوده فازهای 5، 8، 9 و 11 مسکن‌مهر شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران
تاریخ انتشار 1398/11/27
آخرین مهلت 1398/12/03
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس بند 3 صورت‌جلسه ‌شماره 41/765 مورخ 07/11/1398 نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.
1- موضوع: انجام امور حمل و نقل و جمع‌آوری پسماند و خدمات نظافتی مکانیزه برای فازهای 5، 8، 9 و 11 مسکن‌مهر شهر جدید پردیس.
2- نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای.
3- شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 2098001098000240 است. کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود.
4- نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. شهر جدید پردیس، فاز یک، ضلع شمال میدان عدالت، خیابان عمران. تلفن: 600-76275500، داخلی 108، 195 و 203.
5- مدت پیمان: 12 ماه شمسی.
6- مبلغ برآورد اولیه: 224ر275ر946ر63 (شصت‌وسه‌¬میلیاردونه‌صدوچهل‌وشش‌میلیون‌ودویست‌وهفتادوپنچ¬هزارودویست‌وبیست‌وچهار) ریال.
7- تضمین فرآیند ارجاع‌کار: 000ر000ر198ر3 (سه‌میلیاردویک‌صدونودوهشت‌میلیون‌) ریال.
8- مجوز فعالیت: گواهینامه صلاحیت شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی‌ مهندسی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رشته موضوع مناقصه که حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد.
9- در اجرای ماده 2 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی و سنجش توان مالی مناقصه‌گر ارائه صورت‌های حسابرسی‌شده آخرین سال‌مالی (سال 1396/1397) در پاکت “ب” اسناد مناقصه الزامی‌است. در صورت عدم‌‌ارائه مدارک مربوط به حسابرسی، مناقصه‌گر از فرایند مناقصه حذف می‌گردد.
10- دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از روز یک‌شنبه مورخ 27/11/1398 تا روز شنبه مورخ 03/12/1398 از ساعت 08:00 الی 16:30.
11- تحویل اسناد مناقصه:
11-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز سه‌شنبه مورخ 13/12/1398 در سامانه ستاد بارگزاری شود.
11-2- به‌صورت فیزیکی تا ساعت 16:30 روز چهارشنبه مورخ 14/12/1398 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.
12- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 14:30 روز سه‌شنبه مورخ 20/12/1398، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
13- هزینه خرید اسناد مناقصه از سامانه ستاد 000ر400 ( چهارصد هزار) ریال است.