عنوان مناقصه آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول) چاپ دفترچه‌های ضدجعل عرصه و اعیان مسکن‌مهر شهر جدید پردیس کد: 34/99-200-ر
آگهی در محدوده مسکن مهر شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه مناقصه مزایده
تاریخ انتشار 1399/07/24
آخرین مهلت 1399/07/29
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس بند 13 صورت‌جلسه ‌شماره 16/790 مورخ 06/05/1399 نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.
1- موضوع: چاپ دفترچه‌های ضدجعل عرصه و اعیان مسکن‌مهر شهر جدید پردیس.
2- نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای.
3- شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 2099001098000035 است. کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود.
4- نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. شهر جدید پردیس، فاز یک، ضلع شمال میدان عدالت، خیابان عمران. تلفن: 600-76275500، داخلی 257 و 203.
5- مدت پیمان: 3 ماه شمسی.
6- مبلغ برآورد اولیه: 000ر000ر950ر11 (یازده‌میلیاردونه‌صدوپنجاه‌‌میلیون‌) ریال.
7- تضمین فرآیند ارجاع‌کار: 000ر000ر598 (پانصدونودوهشت‌میلیون‌) ریال.
8- مجوز فعالیت: اشخاص حقوقی دارای مجوز طراحی و تولید اسناد امنیتی و ضدجعل از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
9- دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از ساعت 08:00 روز پنج‌شنبه مورخ 24/07/1399 تا ساعت 16:30 روز سه‌شنبه مورخ 29/07/1399.
10- تحویل اسناد مناقصه:
10-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز ‌شنبه مورخ 10/08/1399 در سامانه ستاد بارگزاری شود.
10-2- به‌صورت فیزیکی تا ساعت 14:00 روز ‌شنبه مورخ 10/08/1399 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.
11- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 11/08/1399، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
12- هزینه خرید اسناد مناقصه از سامانه ستاد 000ر500 ( پانصد هزار) ریال است.