عنوان مناقصه آگهی فراخوان عمومی یک‌مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی (روش فشرده) انجام خدمات کارگزاری عرصه مسکن مهر شهر جدید پردیس کد: 35/99-200-ر
آگهی در محدوده مسکن مهر شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه مناقصه مزایده
تاریخ انتشار 1399/07/24
آخرین مهلت 1399/08/03
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس بند 4 صورت‌جلسه ‌شماره 27/801 مورخ 12/07/1399 نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.
1- موضوع: انجام خدمات کارگزاری عرصه مسکن¬مهر شهر جدید پردیس.
2- نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی(روش فشرده).
3- شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 2099001098000030 است. کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود.
4- نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. شهر جدید پردیس، فاز یک، ضلع شمال میدان عدالت، خیابان عمران. تلفن: 74902، داخلی 257.
5- مدت پیمان: 12 ماه شمسی.
6- مبلغ برآورد اولیه: 151ر857ر892ر161 (یک‌صدوشصت‌ویک‌میلیاردوهشت‌صدونودودومیلیون‌وهشت‌صدوپنجاه‌وهفت‌هزارویک‌صدوپنجاه‌ویک) ریال.
7- تضمین فرآیند ارجاع‌کار: 000ر000ر938ر5 (پنج¬میلیاردونه‌صدوسی‌وهشت‌میلیون‌) ریال.
8- مجوز فعالیت: شرکت در مناقصه با داشتن گواهینامه صلاحیت در هر یک از موارد زیر به‌تنهایی مجاز است:
8-1-گواهینامه صلاحیت شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی‌ مهندسی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رشته موضوع مناقصه.
8-2-گواهینامه صلاحیت مشاوران خدمات‌مدیریتی و بهره‌وری از سازمان اداری و استخدامی کشور (حداقل پایه 2) در رشته مدیریت عمومی.
9- در اجرای ماده 2 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی و سنجش توان مالی مناقصه‌گر ارائه صورت‌های حسابرسی‌شده آخرین سال‌مالی (سال 1397/1398) در پاکت “اسناد ارزیابی کیفی” اسناد مناقصه الزامی‌است. در صورت عدم‌‌ارائه مدارک مربوط به حسابرسی، مناقصه‌گر از فرایند مناقصه حذف می‌گردد.
10- دریافت اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از ساعت 08:00 روز پنج‌شنبه مورخ 24/07/1399 تا ساعت 16:30 روز ‎‌شنبه مورخ 03/08/1399.
11- تحویل پاکت اسناد ارزیابی کیفی و پاکت اسناد مناقصه “پاکت‌های الف، ب و ج”:
11-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز شنبه مورخ 17/08/1399 در سامانه ستاد بارگزاری شود.
11-2- به‌صورت فیزیکی(فقط پاکت “الف”) تا ساعت 14:00 روز ‌شنبه مورخ 17/08/1399 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.
12- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ اسناد ارزیابی کیفی: ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 18/08/1399، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
13- زمان و محل بازگشایی پاکت اسناد مناقصه “پاکت‌های الف، ب و ج”: ساعت 11:00روز ‎‌شنبه مورخ 24/08/1399، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهرجدیدپردیس.
14- هزینه خرید اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه از سامانه ستاد 000ر750 (هفت‌صدوپنجاه ‌هزار)ریال است.