عنوان مناقصه آگهی فراخوان مناقصه انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی از اراضی حریم شهر جدید پردیس کد: 36/99-200-ر
آگهی در محدوده شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه مناقصه مزایده
تاریخ انتشار 1399/07/29
آخرین مهلت 1399/08/06
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس صورت‌جلسه ‌شماره 28/802 مورخ 16/07/1399 نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.
1- موضوع: انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی از اراضی حریم شهر جدید پردیس.
2- نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای.
3- شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 2099001098000027 است. کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود.
4- نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. شهر جدید پردیس، فاز یک، ضلع شمال میدان عدالت، خیابان عمران. تلفن: 74902، داخلی 257.
5- مدت پیمان: 12 ماه شمسی.
6- مبلغ برآورد اولیه: 995ر791ر043ر56 (پنجاه‌وشش‌میلیاردوچهل‌وسه‌میلیون‌وهفت‌صدونودویک‌هزارونه‌صدونودوپنج‌) ریال.
7- تضمین فرآیند ارجاع‌کار: 000ر000ر803ر2 (دومیلیاردوهشت‌صدوسه‌‌میلیون‌) ریال.
8- مجوز فعالیت: حداقل رتبه 3 مجوز فعالیت در امور حفاظتی و مراقبتی تحت نظارت پلیس پیشگیری ناجا_ مرکز انتظام.
9- در اجرای ماده 2 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی و سنجش توان مالی مناقصه‌گر ارائه صورت‌های حسابرسی‌شده آخرین سال‌مالی (سال 1397/1398) در پاکت “ب” اسناد مناقصه الزامی‌است. در صورت عدم‌‌ارائه مدارک مربوط به حسابرسی، مناقصه‌گر از فرایند مناقصه حذف می‌گردد.
10- دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از ساعت 08:00 روز سه‌شنبه مورخ 29/07/1399 تا ساعت 16:30 روز سه‌شنبه مورخ 06/08/1399.
11- تحویل اسناد مناقصه:
11-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز شنبه مورخ 17/08/1399 در سامانه ستاد بارگزاری شود.
11-2- به‌صورت فیزیکی تا ساعت 14:00 روز یک‌شنبه مورخ 18/08/1399 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.
12- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 19/08/1399، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
13- هزینه خرید اسناد مناقصه از سامانه ستاد 000ر500 ( پانصد هزار) ریال است.