عنوان مناقصه آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول) حفاظت از اراضی ملی و فیزیکی شرکت عمران شهر جدید پردیس کد:4/98-200-ر
آگهی در محدوده شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار 1397/03/26
آخرین مهلت 1397/04/02
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند 3 صورت‌جلسه شماره 4/728 مورخ 17/02/1398 هیأت‌مدیره نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.
1-موضوع: حفاظت از اراضی ملی و فیزیکی شرکت عمران شهر جدید پردیس.
2-نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای.
3- شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 2098001098000058 است. کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود.
4- نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. شهر جدید پردیس، فاز یک، ضلع شمال میدان عدالت،خیابان عمران. تلفن: 600-76275500، داخلی 108، 195 و 203.
5-مدت پیمان. 12 ماه شمسی.
6- مبلغ برآورد اولیه: 527ر933ر401ر36 (سی‌وشش‌‌میلیاردوچهارصدویک‌میلیون‌ونه‌صدوسی‌وسه‌هزاروپانصدوبیست‌وهفت) ریال.
7-تضمین فرایند ارجاع کار: 000ر000ر821ر1 (یک‌‌میلیاردوهشت‌صدوبیست‌ویک‌‌‌میلیون‌)ریال.
8-مجوز فعالیت: حداقل رتبه 3 مجوز فعالیت در امور حفاظتی و مراقبتی تحت نظارت پلیس پیشگیری ناجا_ مرکز انتظام، که حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد.
9-در اجرای ماده 2 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی و سنجش توان مالی مناقصه‌گر، ارائه صورت‌های حسابرسی‌شده آخرین سال‌مالی (سال 1396/1397) الزامی‌است. در صورت عدم ‌ارائه مدارک مربوط به حسابرسی، مناقصه‌گر از فرایند مناقصه حذف می‌شود.
10-دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از روز یک‌شنبه مورخ 26/03/1398 تا روز یک‌شنبه مورخ 02/04/1398 از ساعت 08:00 الی 16:30.
11-تحویل اسناد مناقصه:
11-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز ‌شنبه مورخ 15/04/1398 در سامانه ستاد بارگزاری شود.
11-2- به‌صورت فیزیکی تا ساعت 16:30 روز یک‌‌شنبه مورخ 16/04/1398 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل گردد.
12-زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 14:30 روز دو‌شنبه مورخ 17/04/1398، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
13- هزینه خرید اسناد مناقصه از سامانه ستاد 000ر400 ( چهارصد هزار) ریال است.