عنوان مناقصه آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار (حقوقی یا حقیقی) مشارکت در ساخت پروژه مسکونی و تجاری و خدمات روبنایی (شامل آموزشی و مذهبی) واقع در فازهای 5 و 9 شهر جدید پردیس در قالب بسته مشارکتی (M9-03) و خدمات روبنایی مرکزمحله جولیان واقع در دره بهشت (فاز8) شهر جدید پردیس در قالب بسته مشارکتی (M8-06) کد: 44/99-200-ر
آگهی در محدوده فازهای 5، 9 و 8 شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه دنیای اقتصاد
تاریخ انتشار 1399/10/13
آخرین مهلت 1399/10/20
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس مصوبه هیأت‌مدیره 37/811 مورخ 25/ 09/1399 نسبت به ارزیابی کیفی، شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار ذیصلاح اقدام نماید.

1-موضوع: مشارکت در ساخت پروژه مسکونی و تجاری و خدمات روبنایی (شامل :آموزشی و مذهبی ) واقع در فازهای 5 و9 شهر جدید پردیس در قالب بسته مشارکتی (M9-03) و خدمات روبنایی مرکزمحله جولیان واقع در دره بهشت (فاز8) شهر جدید پردیس در قالب بسته مشارکتی(M8-06) (با مشخصات مندرج در جدول شماره 1( الف وب).

*سهم الشرکه تعیین شده برای شریک مشروط به تکمیل وتحویل پروژه های انتفاعی و غیر انتفاعی مندرج در جدول شماره1 (الف وب) می باشد

* سهم الشرکه تعیین شده برای شریک(سرمایه گذار)صرفا از کاربری های انتفاعی( مسکونی،تجاری) می باشدوکاربری های غیرانتفاعی(فضای سبز،آموزشی ومذهبی با کلیه مستحدثات ومتعلقات) پس از احداث بدون هیچگونه سهم الشرکه برای شریک به شرکت عمران پردیس تحویل می گردد.
* میزان و درصدپیشنهادی برای شرکت عمران می بایست مساوی یابیشتر از قدر السهم پایه باشد و بالاترین میزان و درصد پیشنهادی برای شرکت عمران پردیس به عنوان برنده فراخوان تعیین می گردد.
2-نوع فراخوان: ارزیابی کیفی، شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار .
3- مبلغ کل سرمایه گذاری : معادل 252ر507ر591ر203ر2 (دو هزارودویست و سه میلیاردو پانصدو نود و یک میلیون وپانصدو هفت هزارو دویست وپنجاه و دو) ریال می‌باشد.
4-نام و نشانی شرکت عمران شهر جدید پردیس: فاز یک، میدان عدالت، خیابان فروردین شمالی، خیابان پیام، خیابان عمران. تلفن: 600-76275500- داخلی 195، 203 و 200.
5- مدت دوره مشارکت: 24 ماه شمسی.
6-برنامه زمانی ومکانی دریافت وتحویل اسناد ارزیابی کیفی و اسناد فراخوان:
6-1- دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد فراخوان: از روز شنبه مورخ 13/10/99 لغایت روز شنبه مورخ 20/10/99 از ساعت 08:00 الی 15:00، از دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس به صورت لوح فشرده.
6-2- تحویل پاکت اسناد ارزیابی کیفی و پاکت پیشنهاد میزان ودرصد شراکت: تا ساعت 17:00 روز دوشنبه مورخ 29/10/99 به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.
6-3-زمان و محل بازگشایی پاکت اسناد ارزیابی کیفی: ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 30/10/1399 در سالن جلسات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
6-4-پس از انجام ارزیابی کیفی وتعیین منتخبین ،پاکت پیشنهادی میزان و درصد شراکت سرمایه گذاران(اعم از حقوقی یا حقیقی) بازگشایی و برنده فراخوان مشخص می گردد.
6-5 –هرکدام از سرمایه گذاران می بایست پاکت پیشنهادی میزان و درصد شراکت را بصورت جداگانه مطابق اسناد فراخوان ولاک و مهر شده تحویل نمایند.
6-6-زمان و محل بازگشایی پاکت پیشنهاد میزان و درصد شراکت : ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 04/11/1399 در سالن جلسات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
6-7-سرمایه گذاران ابتدا ارزیابی کیفی شده و پس از کسب حداقل امتیاز لازم (60 امتیاز) پاکات پیشنهاد میزان و درصد شراکت بازگشایی می گردد.
7- هزینه خریداسناد فراخوان 000ر500(پانصد هزار)ریال می باشد.