عنوان مناقصه آگهی (تجدید نوبت اول) فراخوان مناقصه بازخوانی، ویرایش و ثبت اطلاعات پرونده‌های واگذاری و نامه‌های اتوماسیون اداری شرکت عمران شهر جدید پردیس در سامانه GIS کد: 49/99-200-ر
آگهی در محدوده شرکت عمران شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه مناقصه مزایده
تاریخ انتشار 1399/10/24
آخرین مهلت 1399/11/01
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس بند 2 صورت‌جلسه ‌شماره 20/794 مورخ 28/05/1399 نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.
1- موضوع: بازخوانی، ویرایش و ثبت اطلاعات پرونده‌های واگذاری و نامه‌های اتوماسیون اداری شرکت عمران شهر جدید پردیس در سامانه GIS.
2- نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای.
3- شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 2099001098000123 است. کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود.
4- نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. شهر جدید پردیس، فاز یک، ضلع شمال میدان عدالت، خیابان عمران. تلفن: 74902، داخلی 257.
5- مدت پیمان: 12 ماه شمسی.
6- مبلغ برآورد اولیه: 000ر000ر650ر33 (سی‌وسه‌میلیاردوشش‌صدوپنجاه‌میلیون‌) ریال.
7- تضمین فرآیند ارجاع‌کار: 000ر000ر683ر1 (یک‌میلیاردوشش‌صدوهشتادوسه‌میلیون‌) ریال.
8- مجوز فعالیت: شرکت در مناقصه با داشتن گواهینامه صلاحیت در هر یک از موارد زیر به‌تنهایی مجاز است:
8-1-گواهینامه صلاحیت شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی‌ مهندسی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رشته موضوع مناقصه.
8-2- گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره از سازمان برنامه و بودجه کشور در رشته سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS).
9- دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از ساعت 08:00 روز چهارشنبه مورخ 24/10/1399 تا ساعت 16:30 روز چهارشنبه مورخ 01/11/1399.
10- تحویل اسناد مناقصه:
10-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز شنبه مورخ 11/11/1399 در سامانه ستاد بارگزاری شود.
10-2- به‌صورت فیزیکی (فقط پاکت “الف”) تا ساعت 14:00 روز یک‌شنبه مورخ 12/11/1399 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.
11- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 13/11/1399، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
12- هزینه خرید اسناد مناقصه از سامانه ستاد 000ر500 ( پانصد هزار) ریال است.