عنوان مناقصه آگهی فراخوان مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل و خدمات نقلیه شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: 5/98-200-ر
آگهی در محدوده شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار 1398/04/12
آخرین مهلت 1398/04/18
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند 2 صورت‌جلسه شماره 11/735 مورخ 02/04/1398 هیأت‌مدیره نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.
1-موضوع: ارائه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل و خدمات نقلیه شرکت عمران شهر جدید پردیس.
2-نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای.
3- شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 2098001098000059 است. کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود.
4- نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. شهر جدید پردیس، فاز یک، ضلع شمال میدان عدالت،خیابان عمران. تلفن: 600-76275500، داخلی 108، 195 و 203.
5-مدت پیمان. 12 ماه شمسی.
6- مبلغ برآورد اولیه: 720ر362ر550ر9 (نه‌‌میلیاردوپانصدوپنجاه‌میلیون‌وسی‌صدوشصت‌ودو‌هزاروهفت‌صدوبیست) ریال.
7-تضمین فرایند ارجاع کار: 000ر000ر478 (چهارصدوهفتادوهشت‌‌‌میلیون‌)ریال.
8-مجوز فعالیت: گواهینامه صلاحیت شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی‌ مهندسی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد.
9-دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از روز چهارشنبه مورخ 12/04/1398 تا روزسه‌شنبه مورخ 18/04/1398 از ساعت 08:00 الی 16:30.
10-تحویل اسناد مناقصه:
10-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز شنبه مورخ 29/04/1398 در سامانه ستاد بارگزاری شود.
10-2- به‌صورت فیزیکی تا ساعت 16:30 روز یک‌شنبه مورخ 30/04/1398 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل گردد.
11-زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 31/04/1398، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
12- هزینه خرید اسناد مناقصه از سامانه ستاد 000ر400 ( چهارصد هزار) ریال است.