عنوان مناقصه آگهی فراخوان مناقصه شرکت عمران شهر جدید صدرا
آگهی در محدوده شهر جدید صدرا
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار 1398/04/12
آخرین مهلت 1398/04/18
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی