عنوان مناقصه آگهی فراخوان مناقصه خرید و نصب 5 باب سوله 120 متری از نوع پیش‌ساخته کد: 5/99-200-ر
آگهی در محدوده فازهای مسکن مهر شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران
تاریخ انتشار 1399/03/01
آخرین مهلت 1399/03/07
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس بند 3 صورت‌جلسه ‌شماره 04/778 مورخ 08/02/1399 هیأت‌مدیره نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.
1- موضوع: خرید و نصب 5 باب سوله 120 متری از نوع پیش‌ساخته در فازهای مسکن‌مهر شهر جدید پردیس.
2- نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای.
3- شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 2099001098000007 است. کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود.
4- نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. شهر جدید پردیس، فاز یک، ضلع شمال میدان عدالت، خیابان عمران. تلفن: 600-76275500، داخلی 108، 195 و 203.
5- مدت پیمان: 3 ماه شمسی.
6- مبلغ برآورد اولیه: 000ر000ر296ر10 (ده‌میلیاردودویست‌ونودوشش‌میلیون) ریال.
7- تضمین فرآیند ارجاع‌کار: 000ر000ر515 (پانصدوپانزده‌میلیون) ریال.
8- مجوز فعالیت: مجوز تأسیس از وزرات صنعت، معدن وتجارت در حوزه تولید، طراحی و مونتاژ موضوع مناقصه.
9- دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از روز پنج‌شنبه مورخ 01/03/1399 تا روز چهارشنبه مورخ 07/03/1399 از ساعت 08:00 الی 19:00.
10- تحویل اسناد مناقصه:
10-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 19:00 روز ‌‌شنبه مورخ 17/03/1399 در سامانه ستاد بارگزاری شود.
10-2- به‌صورت فیزیکی تا ساعت 14:00 روز ‌‌شنبه مورخ 17/03/1399 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.
11- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 11:00 روز یک‌شنبه مورخ 18/03/1399، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
12- هزینه خرید اسناد مناقصه از سامانه ستاد 000ر400 ( چهارصد هزار) ریال است.