عنوان مناقصه آگهی تجدید نوبت اول فراخوان مناقصه آماده‌سازی اتاق‌های سرور وکنفرانس و خریداری، نصب، راه‌اندازی و پشتیبانی تجهیزات انفورماتیک مربوطه کد: 50/99-200-ر
آگهی در محدوده شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه مناقصه مزایده
تاریخ انتشار 1399/11/08
آخرین مهلت 1399/11/15
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس بند 4 صورت‌جلسه ‌شماره 34/808 مورخ 08/09/1399 نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.
1- موضوع: آماده‌سازی اتاق‌های سرور وکنفرانس و خریداری، نصب، راه‌اندازی و پشتیبانی تجهیزات انفورماتیک مربوطه.
2- نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای.
3- شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 2099001098000148 است. کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود.
4- نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. شهر جدید پردیس، فاز یک، ضلع شمال میدان عدالت، خیابان عمران. تلفن: 74902، داخلی 257.
5- مدت پیمان: 45 روز.
6- مبلغ برآورد اولیه: 000ر301ر044ر40 (چهل‌میلیاردوچهل‌وچهار‌میلیون‌وسی‌صدویک‌هزار‌) ریال.
7- تضمین فرآیند ارجاع‌کار: 000ر000ر003ر2 (دومیلیاردوسه‌‌میلیون‌) ریال.
8- مجوز فعالیت: مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، مجوز فعالیت شبکه داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی از شورای عالی انفورماتیک کشور، مجوز تولید و ارائه رایانه‌های غیر Main Frame از شورای عالی انفورماتیک کشور و مجوز پشتیبانی از شورای عالی انفورماتیک کشور.
9- دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از ساعت 08:00 روز چهارشنبه مورخ 08/11/1399 تا ساعت 16:30 روز چهارشنبه مورخ 15/11/1399.
10- تحویل اسناد مناقصه:
10-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز ‌شنبه مورخ 25/11/1399 در سامانه ستاد بارگزاری شود.
10-2- به‌صورت فیزیکی (فقط پاکت “الف”) تا ساعت 14:00 روز ‌شنبه مورخ 25/11/1399 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.
11- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 11:00 روز یک‌شنبه مورخ 26/11/1399، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
12- هزینه خرید اسناد مناقصه از سامانه ستاد 000ر500 ( پانصد هزار) ریال است.