عنوان مناقصه آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار (حقوقی یا حقیقی) مشارکت در ساخت مجتمع تجاری پارس و احداث بوستان تپه خورشید واقع در فازهای 4 و 2 شهر جدید پردیس در قالب بسته مشارکتی (M2-02) کد: 52/99-200-ر
آگهی در محدوده فازهای 2 و 4 شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه دنیای اقتصاد
تاریخ انتشار 1399/11/19
آخرین مهلت 1399/11/29
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس مصوبه هیأت ‌مدیره 45/819 مورخ 14/ 11/1399 نسبت به ارزیابی کیفی، شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار ذیصلاح اقدام نماید.
1-موضوع : مشارکت در ساخت مجتمع تجاری پارس و احداث بوستان تپه خورشید واقع در فازهای 4و2 شهر جدید پردیس در قالب بسته مشارکتی (M2-02) (با مشخصات مندرج در جدول(1)).

*سهم الشرکه تعیین شده برای شریک مشروط به تکمیل وتحویل پروژه های انتفاعی و غیر انتفاعی مندرج در جدول شماره 1 می باشد.
* سهم الشرکه تعیین شده برای شریک(سرمایه گذار)صرفا از کاربری های انتفاعی( تجاری) می باشدوکاربری های غیرانتفاعی (بوستان باکلیه مستحدثات ومتعلقات) پس از احداث بدون هیچگونه سهم الشرکه برای شریک به شرکت عمران پردیس تحویل می گردد.
* میزان و درصدپیشنهادی برای شرکت عمران می بایست مساوی یابیشتر از قدر السهم پایه باشد و بالاترین میزان و درصد پیشنهادی برای شرکت عمران پردیس به عنوان برنده فراخوان تعیین می گردد.
2-نوع فراخوان: ارزیابی کیفی، شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار .
3- مبلغ کل سرمایه گذاری : معادل 590ر373ر523ر512ر3 (سه هزارو پانصدو دوازده میلیارد و پانصد و بیست وسه میلیون و سیصدوهفتادوسه هزارو پانصدونود) ریال می‌باشد.
4-نام و نشانی شرکت عمران شهر جدید پردیس: فاز یک، میدان عدالت، خیابان فروردین شمالی، خیابان پیام، خیابان عمران. تلفن: 600-76275500- داخلی 195، 203 و 200.
5- مدت دوره مشارکت: 36 ماه شمسی.
6-برنامه زمانی ومکانی دریافت وتحویل اسناد ارزیابی کیفی و اسناد فراخوان:
6-1- دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد فراخوان: از روز یکشنبه مورخ 19/11/99 لغایت روز چهارشنبه مورخ 29/11/99 از ساعت 08:00 الی 16:00 از دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس به صورت لوح فشرده.
6-2- تحویل پاکت اسناد ارزیابی کیفی و پاکت پیشنهاد میزان ودرصد شراکت: تا ساعت 17:00 روز شنبه مورخ 09/12/99به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.
6-3-زمان و محل بازگشایی پاکت اسناد ارزیابی کیفی: ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 10/12/99 در سالن جلسات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
6-4-پس از انجام ارزیابی کیفی وتعیین منتخبین ،پاکت پیشنهادی میزان و درصد شراکت سرمایه گذاران (اعم از حقوقی یا حقیقی) بازگشایی و برنده فراخوان مشخص می گردد.
6-5 –هرکدام از سرمایه گذاران می بایست پاکت پیشنهادی میزان و درصد شراکت را بصورت جداگانه مطابق اسناد فراخوان و لاک و مهر شده تحویل نمایند.
6-6-زمان و محل بازگشایی پاکت پیشنهاد میزان و درصد شراکت : ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 12/12/1399 در سالن جلسات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
6-7-سرمایه گذاران ابتدا ارزیابی کیفی شده و پس از کسب حداقل امتیاز لازم (60 امتیاز) پاکات پیشنهاد میزان و درصد شراکت بازگشایی می گردد.
7- هزینه خریداسناد فراخوان 000ر500(پانصد هزار)ریال می باشد