عنوان مناقصه آگهی فراخوان مناقصه احداث فضای سبز و سیستم آبیاری قطره‌ای برای بلوارها به ‌ازای هر مترمربع سطح کاشته‌شده کد: 55/99-200-ر
آگهی در محدوده شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه مناقصه مزایده
تاریخ انتشار 1399/11/28
آخرین مهلت 1399/12/05
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس بند 9 صورت‌جلسه ‌شماره 29/803 مورخ 28/07/1399 نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.
1- موضوع: احداث فضای سبز و سیستم آبیاری قطره‌ای برای بلوارها به ‌ازای هر مترمربع سطح کاشته‌شده.
2- نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای.
3- شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 2099001098000107 است. کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود.
4- نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. شهر جدید پردیس، فاز یک، ضلع شمال میدان عدالت، خیابان عمران. تلفن: 74902، داخلی 257.
5- مدت پیمان: 12 ماه شمسی.
6- مبلغ برآورد اولیه: 000ر000ر000ر78 (هفتادوهشت‌میلیارد‌) ریال.
7- تضمین فرآیند ارجاع‌کار: 000ر000ر900ر3 (سه‌میلیاردونه‌صد‌‌میلیون‌) ریال.
8- مجوز فعالیت: حداقل رتبه 4 در رشته کشاورزی.
9- در اجرای ماده 2 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی و سنجش توان مالی مناقصه‌گر ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال 1397 یا 1398 در پاکت “ب” اسناد مناقصه الزامی‌است. در صورت عدم‌‌ارائه مدارک مربوط به حسابرسی، مناقصه‌گر از فرایند مناقصه حذف می‌گردد.
10- دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از ساعت 08:00 روز سه‌شنبه مورخ 28/11/1399 تا ساعت 16:30 روز سه‌شنبه مورخ 05/12/1399.
11- تحویل اسناد مناقصه:
11-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز شنبه مورخ 16/12/1399 در سامانه ستاد بارگزاری شود.
11-2- به‌صورت فیزیکی (فقط پاکت “الف”) تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 16/12/1399 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.
12- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 12:00 روز یک‌شنبه مورخ 17/12/1399، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
13- هزینه خرید اسناد مناقصه از سامانه ستاد 000ر500 ( پانصد هزار) ریال است.