عنوان مناقصه آگهی فراخوان مناقصه ساخت 4 فقره مخزن آب گالوانیزه جهت فضای سبز و راه‌اندازی سیستم آبیاری تحت فشار کد: 56/99-200-ر
آگهی در محدوده فازهای 8، 9 و 11 شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه مناقصه مزایده
تاریخ انتشار 1399/11/28
آخرین مهلت 1399/12/05
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس بند 2 صورت‌جلسه ‌شماره 32/806 مورخ 24/08/1399 نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.
1- موضوع: ساخت 4 فقره مخزن آب گالوانیزه جهت فضای سبز و راه‌اندازی سیستم آبیاری تحت فشار واقع در فازهای 8، 9 و 11 شهر جدید پردیس.
2- نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای.
3- شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 2099001098000153 است. کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود.
4- نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. شهر جدید پردیس، فاز یک، ضلع شمال میدان عدالت، خیابان عمران. تلفن: 74902، داخلی 257.
5- مدت پیمان: 6 ماه شمسی.
6- مبلغ برآورد اولیه: 323ر944ر206ر13 (سیزده‌میلیارد‌ودویست‌وشش‌میلیون‌ونه‌صدوچهل‌وچهار‌هزاروسی‌صدوبیست‌وسه) ریال، به‌صورت 30 % نقد و 70 % تهاتر.
7- تضمین فرآیند ارجاع‌کار: 000ر000ر661 (شش‌صدوشصت‌ویک‌میلیون‌) ریال.
8- مجوز فعالیت: حداقل رتبه 5 در رشته آب.
9- دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از ساعت 08:00 روز سه‌شنبه مورخ 28/11/1399 تا ساعت 16:30 روز سه‌شنبه مورخ 05/12/1399.
10- تحویل اسناد مناقصه:
10-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز شنبه مورخ 16/12/1399 در سامانه ستاد بارگزاری شود.
10-2- به‌صورت فیزیکی (فقط پاکت “الف”) تا ساعت 14:00 روز ‌شنبه مورخ 16/12/1399 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.
11- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 11:00 روز یک‌شنبه مورخ 17/12/1399، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
12- هزینه خرید اسناد مناقصه از سامانه ستاد 000ر500 ( پانصد هزار) ریال است.