عنوان مناقصه آگهی فراخوان مناقصه انجام خدمات مالی مسکن مهر و اقدام ملی شهر جدید پردیس کد: 64/99-200-ر
آگهی در محدوده شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه مناقصه مزایده
تاریخ انتشار 1399/12/27
آخرین مهلت 1400/01/05
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس بند 5 صورت‌جلسه ‌شماره 48/822 مورخ 05/12/1399 نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.
1- موضوع: انجام خدمات مالی مسکن¬مهر و اقدام ملی شهر جدید پردیس.
2- نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای.
3- شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 2099001098000306 است. کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود.
4- نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. شهر جدید پردیس، فاز یک، ضلع شمال میدان عدالت، خیابان عمران. تلفن: 74902، داخلی 257.
5- مدت پیمان: 12 ماه شمسی.
6- مبلغ برآورد اولیه: 728ر337ر794ر12 (دوازده‌میلیاردوهفت‌صدونودوچهار‌میلیون‌وسی‌صدوسی‌وهفت‌هزاروهفت‌صدوبیست‌وهشت‌) ریال.
7- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع‌کار: مطابق جدول 4 از بند الف ماده 6 آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی به‌مبلغ 000ر000ر640 (شش‌صدوچهل‌میلیون‌) ریال.
8- مجوز فعالیت: گواهی عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران که می‌بایست دارای اعتبار باشد.
9- دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از ساعت 08:00 روز چهار‌شنبه مورخ 27/12/1399 تا ساعت 16:30 روز پنج‌شنبه مورخ 05/01/1400.
10- تحویل اسناد مناقصه:
10-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز ‌سه‌شنبه مورخ 17/01/1400 در سامانه ستاد بارگزاری شود.
10-2- به‌صورت فیزیکی (فقط پاکت “الف”) تا ساعت 14:00 روز ‌سه‌شنبه مورخ 17/01/1400 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.
11- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 11:00 روز چهارشنبه مورخ 18/01/1400، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
12- هزینه خرید اسناد مناقصه از سامانه ستاد 000ر500 ( پانصد هزار) ریال است.
13- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.