عنوان مناقصه آگهی فراخوان مناقصه عمومی در شهر جدید هشتگرد شماره 7-4-97/م اتمام مهلت دریافت اسناد
آگهی در محدوده شهر جدید هشتگرد
عنوان روزنامه
تاریخ انتشار 97/5/08
آخرین مهلت 97/5/18
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

توضیحات: شرکت عمران شهر جدید هشتگرد براساس مصوبات هیات مدیره در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار ذیصلاح جهت آماده سازی معابر و رفع نواقص محوطه های مسکن مهر در سطح شهرجدید هشتگرد اقدام نماید.
موضوع فراخوان: برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای انتخاب پیمانکار جهت تکمیل آماده سازی معابر در سطح شهرجدید هشتگرد و رفع نواقص محوطه های مسکن مهر
کارفرما: شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
پیمانکار: دارندگان گواهینامه صلاحیت از سوی سازمان برنامه و بودجه با حداقل رتبه 2 راه و ترابری و داشتن ظرفیت کاری و ریالی آزاد در رشته مربوطه.
مبلغ برآورد اولیه : 000ر114ر732ر565 ریال (پانصد و شصت و پنج میلیارد و هفتصد و سی و دو میلیون و یکصد و چهارده هزار ریال) بر اساس فهارس بهای سال 97
تحویل اسناد فراخوان: از متقاضیان دعوت می‌شود برای دریافت اسناد شرکت در فراخوان از تاریخ 97/5/8 لغایت 97/5/18 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی http://setadiran.ir/ مراجعه نمایند. آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سایت مذکور تا ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ 97/5/30، می باشد. اسناد ارزیابی کیفی در ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 3/6/97 در اتاق کنفرانس مدیرعامل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت بازگشایی می شود. زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد مالی به اطلاع مناقصه گران خواهد رسید.
– مبلغ فروش اسناد مناقصه 000ر500 ریال به حروف پانصد هزار ریال و قابل پرداخت از طریق سایت می باشد.
– نوع تضمین شرکت در مناقصه : اصل فیش یا ضمانت نامه ای مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/9/22 موضوع آگهی را به حساب شماره 4001036906374199 (IR940100004001036906374199 شبا) بانک مرکزی حساب تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید هشتگرد به مبلغ 140ر321ر157ر12 ریال به نام شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واریز و ارائه شود .در صورت عدم امکان دریافت یا بارگذاری اسناد در سایت با ارائه پرینت خطای اعلام شده به اداره پیمان و رسیدگی شرکت مراجعه فرمائید. ارائه اصل ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار و اسناد ارزیابی کیفی، تا ساعت 16 مورخ 97/5/30 به معاونت فنی و اجرایی شرکت (به آدرس:شهر جدید هشتگرد فاز 2 محله 4 خیابان نیایش خیابان شهید مسیح صلاحی، پلاک 49) الزامی است.
– عدم ارائه اصل ضمانتنامه تا تاریخ فوق به منزله انصراف از فراخوان می باشد.
– شرایط پرداخت بصورت 30% نقد و 70% تهاتر با زمین می باشد.
– قرارداد بر اساس بخشنامه 4311 منعقد خواهد شد.دارای تعدیل و پیش پرداخت می باشد.
آگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتی ملی مناقصات https://iets.mporg.ir/ قابل مشاهده می باشد.
محل دریافت اسناد: اداره پیمان ورسیدگی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واقع در کیلومتر 65 محور تهران – قزوین، فاز2، محله 4 کد پستی 3361959383
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: نوع تضمین شرکت در مناقصه : اصل فیش یا ضمانت نامه ای مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/9/94 موضوع آگهی را به حساب شماره 4001036906374199 (IR940100004001036906374199 شبا) بانک مرکزی حساب تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید هشتگرد به مبلغ 140ر321ر157ر12 ریال به نام شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واریز و ارائه شود .