عنوان مناقصه آگهی فراخوان مناقصه تکمیل ساختمان نیمه‌تمام مسکونی واقع در فاز 2 محله 1 شهر جدید پردیس کد: 7/97-200-ر
آگهی در محدوده فاز 2 محله 1 شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار 1397/06/14
آخرین مهلت 1397/06/24
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند 1 صورت‌جلسه هیأت‌مدیره به‌شماره 14/693 مورخ 1397/05/09 نسبت به تکمیل ساختمان نیمه‌تمام مسکونی واقع در فاز 2 محله 1 شهر جدید پردیس، براساس ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه و از طریق مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای و انتخاب پیمانکار ذیصلاح اقدام نماید.
1-موضوع: تکمیل ساختمان نیمه‌تمام مسکونی واقع در فاز 2 محله 1 شهر جدید پردیس.
2-نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای.
شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 200971098000021 کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم‌عضویت قبلی در سامانه مذکور، اقدام به ثبت‌نام و اخذ کد‌رهگیری نمایند و سپس با دفتر ثبت‌نام، به شماره تلفن 88969737 و 85193768 و دفتر مرکز به شماره تلفن 41934 تماس حاصل نمایند و به آدرس: تهران- بلوار کشاورز- خیابان شهید نادری- جنب کوچه حجت‌دوست- پلاک 15 مراجعه و مراحل دیگر، که شامل دریافت گواهی امضای الکترونیکی می‌باشد،را نیز انجام دهند.
3-نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. کیلومتر 17 آزادراه تهران- پردیس، شهر جدید پردیس،فاز یک،میدان عدالت،خیابان فروردین شمالی،خیابان پیام،خیابان عمران. تلفن: 600-76275500، داخلی 108، 195 و 203.
4-مدت پیمان. مدت پیمان 12 ماه شمسی است.
5- مبلغ برآورد اولیه: معادل 010ر907ر857ر5 (پنج‌میلیاردوهشت‌صدوپنجاه‌وهفت‌‌میلیون‌ونه‌صدوهفت‌هزاروده)ریال. (به‌صورت 30% نقد و 70% تهاتر). به‌صورت سرجمع.
6-تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (شرکت درمناقصه): معادل 000ر000ر293 (دویست‌ونودوسه‌میلیون‌)ریال است.
7-ارائه مجوز فعالیت: حداقل پایه 5 در رشته ابنیه، که حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد.
8-دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد): از روز چهارشنبه مورخ 14/06/1397 لغایت روز شنبه مورخ 24/06/1397 از ساعت 08:00 الی 19:00 قابل‌دریافت است.
9-تحویل اسناد مناقصه:
9-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 19:00 روز شنبه مورخ 07/07/1397 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگزاری شود.
9-2- به‌صورت فیزیکی نیز الزاماً باید، تا ساعت 16:30 روز شنبه مورخ 07/07/1397 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل گردد.
10-زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 09/07/1397، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
11- هزینه خرید اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)000ر500 ( پانصد ‌هزار)ریال است.
12- سایر موارد و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج است.