عنوان مناقصه آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول) ساخت حفاظ فلزی دیوارهای مجتمع مسکونی کاج کد: 7/99-200-ر
آگهی در محدوده فاز 3 شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار 1399/03/27
آخرین مهلت 1399/04/03
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس بند 6 صورت‌جلسه ‌شماره 02/776 مورخ 20/01/1399 هیأت‌مدیره نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.
1- موضوع: ساخت حفاظ فلزی دیوارهای مجتمع مسکونی کاج در فاز 3 شهر جدید پردیس.
2- نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای.
3- شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 2099001098000010 است. کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود.
4- نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. شهر جدید پردیس، فاز یک، ضلع شمال میدان عدالت، خیابان عمران. تلفن: 600-76275500، داخلی 108، 195 و 203.
5- مدت پیمان: 3 ماه شمسی.
6- مبلغ برآورد اولیه: 080ر952ر529ر5 (پنج‌¬میلیاردوپانصدوبیست‌ونه‌میلیون‌ونه‌صدوپنجاه‌ودو¬هزاروهشتاد) ریال.
7- تضمین فرآیند ارجاع‌کار: 000ر000ر277 (دویست‌‌وهفتادوهفت‌میلیون‌) ریال.
8- مجوز فعالیت:
8-1- شخص حقیقی: مجوز تأسیس از وزرات صنعت، معدن وتجارت در حوزه تولید، طراحی و مونتاژ موضوع مناقصه.
8-2- شخص حقوقی: حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه، که حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد.
9- دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از روز سه‌شنبه مورخ 27/03/1399 تا روز سه‌شنبه مورخ 03/04/1399 از ساعت 08:00 الی 16:30.
10- تحویل اسناد مناقصه:
10-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز ‌‌شنبه مورخ 14/04/1399 در سامانه ستاد بارگزاری شود.
10-2- به‌صورت فیزیکی تا ساعت 16:00 روز ‌یک‌شنبه مورخ 15/04/1399 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.
11- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 11:00 روز دو‌شنبه مورخ 16/04/1399، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
12- هزینه خرید اسناد مناقصه از سامانه ستاد 000ر400 ( چهارصد هزار) ریال است.