عنوان مناقصه آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره 8-6-97/م اتمام مهلت دریافت اسناد
آگهی در محدوده شهر جدید هشتگرد
عنوان روزنامه اطلاعات 
تاریخ انتشار 97/6/20
آخرین مهلت 97/6/27
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

توضیحات: شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در نظر دارد با استناد به مصوبات هیئت مدیره نسبت به برگزاری فراخوان عمومی دو مرحله ای بمنظور انتخاب پیمانکار جهت اجرای ایستگاه پمپاژ و خط انتقال پساب به سایت جنگل کاری شده حاشیه اتوبان کرج-قزوین، ورودی شهر جدید هشتگرد با مبلغ برآورد اولیه 343ر564ر629ر24 ریال (بیست و چهار میلیارد و ششصد و بیست و نه میلیون و پانصد و شصت و چهار هزار و سیصد و چهل و سه ریال) بر اساس فهارس بهاء سال 97 بر اساس قانون برگزاری مناقصات به شرح ذیل اقدام نماید.
نحوه خرید اسناد مناقصه:
ازکلیه متقاضیان دارای گواهینامه صلاحیت حداقل پایه 5 آب دعوت به عمل می آید برای دریافت اسناد شرکت در فراخوان از تاریخ 97/6/20 لغایت 97/6/27 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی http://setadiran.ir/ مراجعه نمایند. آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سایت مذکور تا ساعت 16:00 روز دو شنبه مورخ 97/7/9، می باشد. اسناد در ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 97/7/10 در اتاق کنفرانس مدیرعامل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت بازگشایی می شود.
– مبلغ فروش اسناد مناقصه 000ر500 ریال به حروف پانصد هزار ریال و قابل پرداخت از طریق سایت می باشد.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :
– اصل فیش یا تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 218ر478ر231ر1 ریال را به حساب شماره 4001036906374199 (IR940100004001036906374199 شبا) بانک ملی به نام شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واریز و در سایت بارگذاری شود. در صورت عدم امکان دریافت یا بارگذاری اسناد در سایت با ارائه پرینت خطای اعلام شده به اداره پیمان و رسیدگی شرکت مراجعه فرمائید. ارائه اصل ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار و اسناد ارزیابی کیفی، تا ساعت 16 مورخ 97/7/9 به دفتر اداره پیمان و رسیدگی شرکت (به آدرس:شهر جدید هشتگرد فاز 2 محله 4 خیابان نیایش خیابان شهید مسیح صلاحی، پلاک 49) الزامی است.
– عدم ارائه اصل ضمانتنامه تا تاریخ فوق به منزله انصراف از فراخوان می باشد.
ضمنا ارائه شناسه مالی و کد اقتصادی شرکت ، جهت دریافت اسناد الزامی می باشد. آگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتی ملی مناقصات (https://iets.mporg.ir/) و سامانه تدارکات الکترونیک دولت (http://setadiran.ir/setad/cms) قابل مشاهده می باشد.
محل دریافت اسناد: اداره پیمان و رسیدگی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واقع در فاز 2 – محله 4 – خیابان نیایش – خیابان شهید مسیح صلاحی – پلاک 49 – کدپستی 59383-33619
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: اصل فیش یا تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 218ر478ر231ر1 ریال را به حساب شماره 4001036906374199 (IR940100004001036906374199 شبا) بانک ملی به نام شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واریز و در سایت بارگذاری شود.