«فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله­ ای شماره 106- 99»

«اجرای لکه گیری و اصلاح روکش آسفالت معابر سطح شهر جدید بینالود»

آگهی در محدوده  شهر جدید بینالود
عنوان روزنامه روزنامه خراسان
تاریخ انتشار 1399/06/17
آخرین مهلت 1399/07/06
دانلود فایل مناقصه آگهیاسناد مناقصه  موافقتنامه

متن آگهی

 

شرکت عمران شهرجدید بینالود در نظر دارد فراخوان «اجرای لکه گیری و اصلاح روکش آسفالت معابر سطح شهر جدید بینالود» را به صورت 70 درصد پرداخت نقدی و 30 درصد تهاتر با بهای زمین یا واحد ساخته شده در شهرهای جدید بینالود، گلبهار به قیمت کارشناسی روز با رعایت ضوابط و مقررات شهرهای جدید، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر در رشته راه و ترابری حداقل پایه 5 از سازمان برنامه و بودجه کشور دعوت به عمل می¬آید در این مناقصه شرکت نمایند.
ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی معتبر از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای کلیه شرکت کنندگان الزامیست.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا ارسال دعوتنامه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه¬گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت¬نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه روز دوشنبه مورخ 1399.06.17 می باشد.
1) مدت زمان انجام کار: 12 ماه کامل شمسی.
2) محل اجرای کار: کیلومتر 55 اتوبان مشهد-نیشابور-شهر جدید بینالود.
3) مبلغ برآورد کل کار (با احتساب تجهیزکارگاه): 42.324.768.551ریال (چهل و دو میلیارد و سیصد و بیست و چهار میلیون و هفتصد و شصت و هشت هزار و پانصد و پنجاه و یک ریال).
4) پروژه طبق بخشنامه شماره 173073 مورخ 1382.09.15 دارای تعدیل می باشد.
5) 20 درصد مبلغ اولیه پیمان به عنوان پیش پرداخت اجرای پروژه، طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی مورخ 22/09/1394 (به صورت نقدی یا در قالب تهاتر با زمین یا واحد ساخته شده یا به صورت اسناد خزانه اسلامی، اوراق تسویه خزانه، اوراق مشارکت) پرداخت خواهد شد. شرکت عمران شهر جدید بینالود مخیر به انتخاب هر یک از روشهای پرداخت فوق می باشد.
6) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 2.116.250.000 ریال (دو میلیارد و یکصد و شانزده میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال) است که باید به یکی از صورت¬های مشروحه زیر در پاکت (الف) به دستگاه مناقصه¬گزارتسلیم شود:
• ضمانتنامه بانکی به نفع شرکت عمران شهر جدید بینالود (با مدت اعتبار اولیه 3 ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد و قابل تمدید بنا به درخواست مناقصه گزار برای یک مدت 3 ماهه دیگر). ضمانتامه مذکور به حساب شبا شماره 780100004001036904005068 شناسه واریز 314036960285220038877436916534 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید صادر گردد.
• اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 020100004001114501376669 شناسه واریز 952602852201004001114501376669 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شعبه معاملات ریالی کد1185 به نام شرکت عمران شهر جدید بینالود (شماره کارت واریز وجه نقد 6367957062112490).
• سایر تضامین قانونی طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 1394.
7) مهلت دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد: از روز دوشنبه مورخ 1399.06.17 تا روز دوشنبه مورخ 1399.06.24.
8) مهلت عودت اسناد تکمیل شده از طریق سامانه ستاد: از روز سه شنبه مورخ 1399.06.25 تا روز یکشنبه مورخ 1399.07.06.
9) تاریخ بازگشایی پیشنهادها: ساعت10:00روز دوشنبه مورخ 1399.07.07.
10) محل بازگشایی پاکات: کیلومتر 55 اتوبان مشهد-نیشابور- شهر جدید بینالود-محله دلبران-بلوار بعثت-اتاق جلسات شرکت عمران شهر جدید بینالود از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد).
11) برای دستیابی به اطلاعات بیشتر به سامانه اینترنتی شهر جدید بینالود (www.binalood.ntdc.ir) و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات (http://iets.mporg.ir ) و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( www.setadiran.ir) مراجعه و جهت آگاهی از مراحل عضویت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره 05133564220 (شرکت عمران شهر جدید بینالود) تماس حاصل فرمایید.
روابط عمومی شرکت عمران شهرجدیدبینالود