فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله­ای شماره 100-1400

«راهبری حمل و نقل برون شهری و درون شهری شهر جدید بینالود»

آگهی در محدوده  شهر جدید بینالود
عنوان روزنامه روزنامه خراسان
تاریخ انتشار 1400.01.29
آخرین مهلت 1400.02.18
آگهیقراردادصورت جلسه فراخوان و پیش فراخوان- چک لیست  مناقصات خدماتی

  

          

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله­ ای شماره 100-1400

«راهبری حمل و نقل برون شهری و درون شهری شهر جدید بینالود»

«نوبت اول»

شرکت عمران شهرجدید بینالود در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ای «راهبری حمل و نقل برون شهری و درون شهری شهر جدید بینالود» را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.  لذا از کلیه پیمانکاران دارای مجوزهای فعالیت معتبر در حوزه حمل و نقل جاده­ای و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی دعوت به عمل می‌آید؛ در این مناقصه شرکت نمایند.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از مرحله دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه­گران و بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه­گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت­نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 29/01/1400 می­باشد.

تذکر:در صورت تخصیص و تامین سایر منابع مالی از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و … توسط دولت محترم به پروژه مذکور،  شرکت عمران بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه و شرایط موجود در زمان پرداخت، مخیر به جایگزینی هزینه اجرای پروژه با موارد فوق خواهد بود.

1)مدت زمان انجام کار: 12 ماه کامل شمسی.

2)محل اجرای کار: شهر جدید بینالود به مشهد مقدس و بالعکس و داخل محدوده شهر جدید بینالود.

3)مبلغ برآورد کل کار: 9.610.200.000 ریال (نه میلیارد و ششصد و ده میلیون دویست هزار ریال)

4)مبلغ تضمین شرکت درمناقصه: 480.510.000 ریال (چهارصد و هشتاد میلیون و پانصد و ده هزار ریال) است که باید به یکی از صورت­های مشروحه زیر در پاکت (الف) به دستگاه مناقصه­گزارتسلیم شود:

1-4) ضمانتنامه بانکی به نفع شرکت عمران شهر جدید بینالود.

   2-4) اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 020100004001114501376669 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شعبه معاملات ریالی کد1185 به نام شرکت عمران شهر جدید بینالود.

3-4) سایر تضامین قانونی به شرح زیر در صورت طی تشریفات قانونی و اداری لازم قبل از مهلت تحویل اسناد و موافقت شرکت عمران شهر جدید بینالود:

1-3-4)ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران.

2-3-4)اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید(موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت).

3-3-4)وثیقه ملکی معادل 85% ارزش کارشناسی رسمی آن.

4-3-4)ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.

5)مهلت دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد: از روز یک شنبه مورخ 1400.01.29 تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400.02.05

6)مهلت عودت اسناد تکمیل شده از طریق سامانه ستاد: از روز  دوشنبه مورخ 1400.02.06 تا پایان وقت اداری شنبه مورخ  1400.02.18

7)تاریخ بازگشایی پیشنهادها: ساعت 10:30روز یکشنبه مورخ 1400.02.19

8)محل بازگشایی پاکات: کیلومتر 55 اتوبان مشهد-نیشابور- شهر جدید بینالود-محله دلبران-بلوار بعثت-اتاق جلسات شرکت عمران شهر جدید بینالود از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد).

9) اطلاعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد: مرکز تماس: 41934-021 دفتر ثبت نام در تهران: 88969737-021 و 85193768-021 و در مشهد (دفاتر خدمات پیشخوان دولت): 36086936-36056161-37660390-36108400-051

10) اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 41934-021 دفتر ثبت نام در تهران: 88969737-021 و 85193768-021و در مشهد (دفاتر خدمات پیشخوان دولت): 36086936-36056161-37660390-36108400-051           

برای دستیابی به اطلاعات بیشتر به سامانه اینترنتی شهر جدید بینالود (www.binalood.ir) و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات (http://iets.mporg.ir ) و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( www.setadiran.ir) مراجعه فرمایید.

شماره تماس:05133564220                                                                             

روابط عمومی شرکت عمران شهرجدیدبینالود