فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله­ای شماره 112- 99

«راهبری رفت و روب و نظافت شهری شهر جدید بینالود»

آگهی در محدوده  شهر جدید بینالود
عنوان روزنامه روزنامه خراسان
تاریخ انتشار 1400.02.21
آخرین مهلت 1400.03.09
آگهیبراوردچک لیست خدماتیقرارداد

 

شرکت عمران شهرجدید بینالود در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی یک مرحله­ای «راهبری رفت و روب و نظافت شهری شهر جدید بینالود» را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران دارای گواهینامه تایید صلاحیت معتبر در رشته خدمات عمومی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی دعوت به عمل می‌آید؛ در این مناقصه شرکت نمایند. ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی معتبر از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای کلیه شرکت­ کنندگان الزامیست.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از مرحله دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه­گران و بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه­گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت­نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه روز سه شنبه مورخ 1400.02.21 می‌باشد.

1)مدت زمان انجام کار: 12 ماه کامل شمسی.

2)محل اجرای کار: کیلومتر 55 اتوبان مشهد-نیشابور-شهر جدید بینالود.

3)مبلغ برآورد کل کار: 16.893.341.717 ریال (شانزده میلیارد و هشتصد و نود و سه میلیون و سیصد و چهل و یک هزار و هفتصد و هفده ریال).

4)مبلغ تضمین شرکت درمناقصه: 844.668.000 ریال (هشتصد و چهل و چهار میلیون ششصد و شصت و هشت هزار ریال) است که باید به یکی از صورت­های مشروحه زیر در پاکت (الف) به دستگاه مناقصه­گزارتسلیم شود:

  • ضمانتنامه بانکی به نفع شرکت عمران شهر جدید بینالود (با مدت اعتبار اولیه 3 ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد و قابل تمدید بنا به درخواست مناقصه گزار برای یک مدت 3 ماهه دیگر). ضمانتامه مذکور به حساب شبا شماره 780100004001036904005068 شناسه واریز 314036960285220038877436916534 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید صادر گردد.
  • اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 020100004001114501376669 شناسه واریز 952602852201004001114501376669 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شعبه معاملات ریالی کد1185 به نام شرکت عمران شهر جدید بینالود (شماره کارت واریز وجه نقد 6367957062112490).
  • سایر تضامین قانونی طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 1394.
  • مهلت دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد: از روز سه شنبه مورخ 02.21 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400.02.29
  • مهلت عودت اسناد تکمیل شده از طریق سامانه ستاد: از روز پنجشنبهمورخ 02.30 تا پایان وقت اداری یک شنبه مورخ 1400.03.09
  • تاریخ بازگشایی پیشنهادها: ساعت 12:00روز دوشنبه مورخ 03.10
  • محل بازگشایی پاکات: کیلومتر 55 اتوبان مشهد-نیشابور- شهر جدید بینالود-محله دلبران-بلوار بعثت-اتاق جلسات شرکت عمران شهر جدید بینالود از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد).

برای دستیابی به اطلاعات بیشتر به سامانه اینترنتی شهر جدید بینالود (www.binalood.ir) و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات (http://iets.mporg.ir ) و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( www.setadiran.ir) مراجعه و جهت آگاهی از مراحل عضویت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره 05133564220 (شرکت عمران شهر جدید بینالود) تماس حاصل فرمایید

روابط عمومی شرکت عمران شهرجدیدبینالود