عنوان مناقصه
                     آگهی فراخوان فروش عمومی  ویژه عید تا عید به شماره 6-5-98
آگهی در محدوده شهر جدید هشتگرد
عنوان روزنامه اطلاعات ، جام جم
تاریخ انتشار از روز شنبه  مورخ 98/05/26 لغایت روز دوشنبه مورخ 98/06/04 جهت دریافت اسناد اقدام نمائید.
آخرین مهلت مهلت بارگذاری پیشنهادات در سایت از روز سه شنبه 98/06/05 لغایت روز پنجشنبه مورخ 98/06/14  ساعت 18:00 میباشد
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

                                       آگهی فراخوان فروش عمومی  ویژه عید تا عید به شماره 6-5-98

شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در نظر دارد به مناسبت اعیاد  قربان و غدیر آگهی فراخوان فروش ویژه  با شرایط10 درصد تخفیف به پیشنهادهای ارائه شده نقدی و 5 درصد تخفیف به پیشنهاد های ارائه شده اقساط  با استناد به صورتجلسات کمیته ارزیابی قیمت های کارشناسی باکاربری قطعات مسکونی،واحد مسکونی ، باغ مسکونی ،تجاری،واحد تجاری، آموزشی  ، ورزشی و تجهیزات شهری در شهرجدیدهشتگرد  به شرح جدول ذیل از طریق فراخوان عمومی اقدام نماید.

نحوه خرید اسناد فراخوان:

ازکلیه متقاضیان خرید دعوت به عمل می آید بامراجعه به سایت سامانه تدارکات دولت به آدرس www.setadiran.ir از روز شنبه  مورخ 98/05/26 لغایت روز دوشنبه مورخ98/06/04 جهت دریافت اسناد اقدام نمائید.

مهلت بارگذاری پیشنهادات در سایت از روز سه شنبه 98/06/05 لغایت روز پنجشنبه مورخ98/06/14  ساعت 18:00 میباشد .

-تبصره 1: درصورتیکه تضمین شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی باشد ارائه اصل ضمانت نامه تا زمان بازگشایی پاکات به اداره پیمان و رسیدگی به آدرس شهرجدید هشتگرد – فاز 2 – محله 4 – خیابان نیایش – خیابان شهید مسیح صلاحی – پلاک 49 – کدپستی 3361959383 ضروری است و عدم ارائه اصل ضمانت نامه به منزله انصراف از شرکت در مزایده می باشد.

جلسه بازگشایی پاکات روز شنبه  مورخ 98/06/16 ساعت 10:00 دراتاق کنفرانس مدیرعامل می باشد

-تبصره 2: چنانچه اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی ) چک برگشتی نزد شرکت عمران داشته باشند حق شرکت در فراخوان را ندارند.

-تبصره3: ارائه هرگونه اسناد و چک غیر شرکت کننده در فراخوان مورد قبول نمی باشد و مدارک لازم جهت اثبات موضوع باید ارائه گردد.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فراخوان :

اصل فیش یا ضمانت نامه بانکی (بابت سپرده شرکت در فراخوان) موضوع آگهی را به حساب شماره 4001036906374199 و شبا IR940100004001036906374199   بانک مرکزی (ساتنا)بنام تمرکزوجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید هشتگرد و شناسه واریز حساب 975285110112345678901234567890 واریز و ارائه شود.  (پیشنهاد دهندگان باید ضمانت نامه ای معادل 5% قیمت پایه کارشناسی نقدی بابت هر قطعه را بعنوان سپرده شرکت در مزایده تحویل نمایند).

قیمت فروش اسناد فراخوان در سامانه 000ر500 ریال( وبه حروف پانصد هزار ریال) می باشد.

همچنین این فراخوان درپایگاه اینترنتی شرکت عمران به آدرس www.hashtgerd.ntdc.ir  وهمچنین درسامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی www.setadiran.ir  قابل مشاهــــده می باشد.