عنوان مناقصه آگهی تجدید فراخوان عمومی یک مرحله ای به شماره سامانه 2000001290000031
آگهی در محدوده شهر جدید هشتگرد
عنوان روزنامه اطلاعات،روزگار
تاریخ انتشار از تاریخ 30/06/1400 لغایت 08/07/1400 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی setadiran.ir مراجعه نمایند.
آخرین مهلت از تاریخ 30/06/1400 لغایت 08/07/1400 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی setadiran.ir مراجعه نمایند.
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

آگهی تجدید فراخوان عمومی یک مرحله ای به شماره سامانه 2000001290000031

ازکلیه پیمانکاران دارای صلاحیت حداقل رتبه 5 در رشته راه و ترابری دعوت به عمل می آید برای مشاهده و دریافت اسناد فراخوان  عمومی یک مرحله ای « اجرای پروژه اصلاح هندسی 15 نقطه منتخب شهر جدید هشتگرد » با مبلغ برآورد اولیه به عدد:  82,293,278,513 ریال از تاریخ 30/06/1400 لغایت 08/07/1400 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی setadiran.ir مراجعه نمایند.