شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد به منظور انتخاب سرما یه گذار ذیصلاح جهت مشارکت در ساخت پروژه تجاری مروارید ،واقع در فاز 8 نسبت به ارزیابی کیفی سرمایه گذاران اقدام کند.

سرمایه گذارانی که تمایل به سرمایه گذاری در این پروژه را دارند از تاریخ 18 تا 29 مهر ماه فرصت دارند جهت سرمایه گذاری در پروژه مروارید به شرکت عمران پردیس مراجعه و طبق فراخوان مدارک لازم را تحویل دهند.