تقویت و حمایت بخش خصوصی در مشارکت و سرمایه گذاری پروژه های عمرانی شهرهای جدید به منزله محرک توسعه در تحقق برنامه های پیش بینی شده است.از آنجائیکه شهرهای جدید دارای منابع وسیع اراضی تحت تملک خود می باشد، می توانند به شیوه های مختلف این منابع را به سرمایه گذاری های مختلف با استفاده از توان بخش خصوصی تبدیل نماید.

شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور به استناد مفاد ماده 9 و 15 آئین نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید و بندهای 12 و 16 ماده 12 اساسنامه خود در راستای توسعه هدفمند از یکسو و تامین زیرساختهای خدماتی ساکنین شهرهای جدید و نیز به منظور ایجاد پویائی و توسعه و همچنین ارتقاء کیفیت زندگی در این شهرها و نهایتاً رقابت پذیری بیشتر با شهرهای موجود،مشوق های متنوعی را به سرمایه گذاران و مشارکت کنندگان اعطاء نموده است. ظرفیت های سرمایه گذاری در شهرهای جدید در قالب 7 گروه کلی (پروژه های تجاری و اداری ،تفریحی ،مسکونی اقامتی ،صنعتی و تجهیزات شهری ،فرهنگی و آموزشی،درمانی)برنامه ریزی و دسته بندی شده است. مجموع این برنامه ریزیها افق روشنی از امنیت وتضمین سود را در برابر سرمایه گذران علاقمند به حضور در شهرهای جدید ایجاد می نماید.

بی شک این پویایی در کنار امنیت، فضای پرنشاطی برای شهروندان ایجاد نموده و موجبات رشد و توسعه همه جانبه شهرهای جدید را فراهم خواهد نمود. مشوق های تسهیل گری در کنار ارائه خدمات فنی با استقبال از مدل های متنوع سرمایه گذاری، شهرهای جدید را به مکانی خاص برای سرمایه گذاران تبدیل خواهد نمود.

سایت پیش رو مجموعه کاملی از اطلاعات سرمایه گذاری در شهرهای جدید است که توسط حوزه مشارکت،سرمایه گذاری و امور بین الملل تهیه و تدوین شده و به محضرتان تقدیم می گردد. امیدوارم نتایج این اقدام باعث پیشرفت روزافزون شهرهای جدید و به تبع آن پویایی و شادکامی شهروندان این شهرها گردد.

سید محمود میریان، عضو هیئت مدیره